Fork me on GitHub

The Language of Łijökken

Natively known as: Łijökken /ɬiˈjʌkken/

...and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind...
šè csíńötkì ŝí ŝi žèjň ŝi šè cszécsí ŝi ňætkìç uŕè ʐu žilæt
Pronunciation: /ʃɜ tʃɨˈɲʌtkɪ ɕɨ hɨ ɕi ʒɜjŋ ɕi ʃɜ tʃzɘˈtʃɨ hɨ ɕi ŋatˈkɪç ɯˈɹɜ ʐɯ ʒiˈlat /
Łijökken word order: and stood holding his hat he and turned his wet face to the wind
Seed for this language: 5784853179236071 ?

Phonology

Consonant inventory: /dʒ g h j k l n q t tʃ z ç ð ŋ ɕ ɖ ɢ ɬ ɮ ɲ ɹ ʁ ʂ ʃ ʐ ʒ ʝ θ χ/

Click IPA symbols for audio

↓Manner/Place→ Dental Alveolar Postalveolar Retroflex Alveolo-palatal Palatal Velar Uvular Glottal
Stop t ɖ kg qɢ
Nasal n ɲ ŋ
Affricate
Fricative θð z ʃʒ ʂʐ ɕ çʝ χʁ h
Approximant ɹ j
Lateral fricative ɬɮ
Lateral approximant l

Vowel inventory: /a e i ɑ ɘ ɜ ɨ ɪ ɯ ʌ/

Diphthongs: None ?

IPA vowel chart
Front Near-​front Central Near-​back Back
High
Blank vowel trapezoid.svg
i  
ɨ  
ɯ  
ɪ  
  
  
e  
ɘ  
  
  
  
  
  
ɜ  
ʌ  
  
  
a  
  
ɑ  
Near- high
High- mid
Mid
Low- mid
Near- Low
Low

Syllable structure: (C)(C)(C)V(C)(C)(C) ?
Stress pattern: Second — stress is on the second syllable ?
Word initial consonants: dʒ, g, gj, glj, gɹ, h, j, k, kl, kŋ, kʁ, l, n, nj, q, t, tj, tʁ, tʃ, z, zz, ç, çj, ð, ŋ, ɕ, ɖ, ɢ, ɬ, ɮ, ɲ, ɹ, ʁ, ʂ, ʃ, ʃj, ʃz, ʐ, ʒ, ʝ, θ, χ
Mid-word consonants: dʒ, g, h, j, jj, jɲ, k, kk, ktʁ, l, lk, lkj, ll, n, nj, ntɹ, nʒɹ, t, tg, tgɹ, tj, tk, tʃ, z, zj, çt, ð, ŋ, ŋg, ŋh, ŋkj, ɕ, ɖ, ɮ, ɲ, ɹ, ʁ, ʁj, ʁtj, ʁʃj, ʂ, ʃ, ʒ, θ, χ
Word final consonants: dʒ, h, j, jŋ, jʃ, kl, klz, kt, l, lt, lz, lθ, n, ng, nz, nʃ, t, tʁ, z, ç, ð, ŋ, ŋk, ŋn, ɖ, ɮ, ɲ, ɹ, ɹn, ɹz, ʁ, ʁzn, ʂ, ʒ, θ, χ
Phonological rules (in order of application): ?

Guide to phonological rules: e → i / _g means ‘e’ turns into ‘i’ before a ‘g’.
C = consonant, V = vowel, S = stop, N = nasal consonant, F = fricative, K = velar, L = lateral, R = resonant/sonorant, P = labial/bilabial E = front vowel, B = back vowel, # = word boundary, Ø = null/nothing

 • k → c / V_V
 • e → a / _#
 • ja → iː / C_C
 • Grammar

  Main word order: Verb-Object-Oblique-Subject. "Mary opened the door with a key" turns into Opened the door with a key Mary .
  Adjective order: Adjectives are positioned before the noun.
  Adposition: prepositions ?

  Noun morphology

  ?
  Singular Plural
  Nominative Masculine man zzu /zzɯ/ men Prefix: ö- /ʌ-/
  özzu /ʌzˈzɯ/
  Feminine woman ki /ki/ women Prefix: ł(æ)- /ɬ(a)-/
  łæki /ɬaˈki/
  Accusative Masculine man Prefix: è- /ɜ-/
  èzzu /ɜzˈzɯ/
  men Prefix: ʂ(ì)- /ʂ(ɪ)-/
  ʂìzzu /ʂɪzˈzɯ/
  Feminine woman Prefix: ǵ(ì)- /ɢ(ɪ)-/
  ǵìki /ɢɪˈki/
  women Prefix: i- /i-/
  iki /iˈki/
  Genitive Masculine man's Prefix: ń(i)- /ɲ(i)-/
  ńizzu /ɲizˈzɯ/
  men's Prefix: u- /ɯ-/
  uzzu /ɯzˈzɯ/
  Feminine woman's Prefix: ì- /ɪ-/
  ìki /ɪˈki/
  women's Prefix: ň(è)- /ŋ(ɜ)-/
  ňèki /ŋɜˈki/
  Dative Masculine to [the/a] man Prefix: ç(e)- /ç(e)-/
  çezzu /çezˈzɯ/
  to men Prefix: h(è)- /h(ɜ)-/
  hèzzu /hɜzˈzɯ/
  Feminine to [the/a] woman Prefix: ǵ(i)- /ɢ(i)-/
  ǵiki /ɢiˈki/
  to [the/some] women Prefix: ł(ö)- /ɬ(ʌ)-/
  łöki /ɬʌˈki/
  Locative Masculine in/at/by [the/a] man Prefix: šö- /ʃʌ-/
  šözzu /ʃʌzˈzɯ/
  in/at/by [the/some] men Prefix: k(ì)- /k(ɪ)-/
  kìzzu /kɪzˈzɯ/
  Feminine in/at/by [the/a] woman Prefix: ŝ(e)- /ɕ(e)-/
  ŝeki /ɕeˈki/
  in/at/by [the/some] women Prefix: ö- /ʌ-/
  öki /ʌˈki/

  Definite article

  ?
  Singular Plural
  Nominative Masculine the [man] csö /tʃʌ/ the [men] csìl /tʃɪl/
  Feminine the [woman] czæď /dʒaɖ/ the [women] czæď /dʒaɖ/
  Accusative Masculine the [man] ňönz /ŋʌnz/ the [men] ðínz /ðɨnz/
  Feminine the [woman] łöň /ɬʌŋ/ the [women] þíň /θɨŋ/
  Genitive Masculine the [man's] lunz /lɯnz/ the [men's] ǵí /ɢɨ/
  Feminine the [woman's] łíň /ɬɨŋ/ the [women's] zzíň /zzɨŋ/
  Dative Masculine to the [man] csìnz /tʃɪnz/ to the [men] ḉíď /ʝɨɖ/
  Feminine to the [woman] heň /heŋ/ to the [women] zzícz /zzɨdʒ/
  Locative Masculine in/at/by the [man] ʂìnz /ʂɪnz/ in/at/by the [men] ŕíď /ɹɨɖ/
  Feminine in/at/by the [woman] híň /hɨŋ/ in/at/by the [women] zzíð /zzɨð/

  Uses of definite article that differ from English:

  • Definite article can be omitted
   Example: ‘I am going to jacuzzi’
  • Used to talk about countable nouns in general
   Example: English's ‘I like cats’ would translate to ‘I like the cats’
  • Not used for mass (uncountable) nouns
   ‘Walking in the mud’ would always translate to ‘Walking in mud’.

  Indefinite article

  ?
  Numeral for ‘one’ is used as indefinite article.

  Uses of indefinite article that differ from English:

  • Not used for non-specific countable nouns:
   non-specific = ‘I am looking for a (any) girl in a red dress’
   specific = ‘I am looking for a (particular) girl in a red dress’

  Personal pronouns

  Nominative Accusative Genitive Dative
  1st.sg I /lɜ/ me lét /lɘt/ mine /hɨ lɜ/ to me çiz /çiz lɜ/
  2nd.sg you /kʌ/ you /kʌ/ yours /hɨ kʌ/ to you çiz /çiz kʌ/
  3rd.sg he/she/it ŝi /ɕi/ him/her/it ŝiz /ɕiz/ his/hers/its ŝi /hɨ ɕi/ to him/her/it çiz ŝi /çiz ɕi/
  1st.pl we ńìň /ɲɪŋ/ us ńut /ɲɯt/ ours ńìň /hɨ ɲɪŋ/ to us çiz ńìň /çiz ɲɪŋ/
  2nd.pl you lèç /lɜç/ you léþ /lɘθ/ yours lèç /hɨ lɜç/ to you çiz lèç /çiz lɜç/
  3rd.pl they /qɨ/ them qíkl /qɨkl/ theirs /hɨ qɨ/ to them çiz /çiz qɨ/

  Verbs

  Indicative mood
  Past Present Future
  Perfective studied study will study
  1st.sg Prefix: ðí- /ðɨ-/
  ðíłìhì /ðɨˈɬɪhɪ/
  Prefix: ļa- /ɮɑ-/
  ļałìhì /ɮɑˈɬɪhɪ/
  Prefix: ň(i)- /ŋ(i)-/
  ňiłìhì /ŋiˈɬɪhɪ/
  2nd.sg Prefix: ǵ(i)- /ɢ(i)-/
  ǵiłìhì /ɢiˈɬɪhɪ/
  Prefix: ð(æ)- /ð(a)-/
  ðæłìhì /ðaˈɬɪhɪ/
  Prefix: š(e)- /ʃ(e)-/
  šełìhì /ʃeˈɬɪhɪ/
  3rd.sg Prefix: cs(í)- /tʃ(ɨ)-/
  csíłìhì /tʃɨˈɬɪhɪ/
  Prefix: kl(ö)- /kl(ʌ)-/
  klöłìhì /klʌˈɬɪhɪ/
  Prefix: ö- /ʌ-/
  öłìhì /ʌˈɬɪhɪ/
  1st.pl Prefix: u- /ɯ-/
  ułìhì /ɯˈɬɪhɪ/
  Prefix: cz(ì)- /dʒ(ɪ)-/
  czìłìhì /dʒɪˈɬɪhɪ/
  Prefix: çì- /çɪ-/
  çìłìhì /çɪˈɬɪhɪ/
  2nd.pl Prefix: è- /ɜ-/
  èłìhì /ɜˈɬɪhɪ/
  Prefix: é- /ɘ-/
  éłìhì /ɘˈɬɪhɪ/
  Prefix: l(ö)- /l(ʌ)-/
  löłìhì /lʌˈɬɪhɪ/
  3rd.pl Prefix: æ- /a-/
  æłìhì /aˈɬɪhɪ/
  Prefix: ł(ö)- /ɬ(ʌ)-/
  łöłìhì /ɬʌˈɬɪhɪ/
  Prefix: ç(ì)- /ç(ɪ)-/
  çìłìhì /çɪˈɬɪhɪ/

  Perfect aspect

  ‘have studied’

  No perfect aspect.

  Progressive aspect

  ‘am studying’

  Uses the word for ‘be’ before main verb.

  Imperative

  ‘study!’ (as a command)

  Uses the same conjugation as 2nd-person present-tense.

  Negation

  Prefix on verb: k(ö)- /k(ʌ)-/
  Tense affixes come between the root verb and the negative affix.

  Derivational morphology

  Noun → adjective: Prefix: ži- /ʒi-/
  Adjective → noun: Prefix: æ- /a-/
  Noun → verb: Prefix: é- /ɘ-/
  Verb → noun: Prefix: é- /ɘ-/
  Verb → adjective: Prefix: u- /ɯ-/
  Adjective → adverb: Prefix: q(è)- /q(ɜ)-/
  One who Xs (e.g. paint → painter): Prefix: ö- /ʌ-/
  Place where (e.g. wine → winery): Prefix: ňì- /ŋɪ-/
  Diminutive: Prefix: ŕ(è)- /ɹ(ɜ)-/
  Augmentative: Prefix: ö- /ʌ-/

  Łijökken - English Dictionary

  Key: spelling /pronunciation/ part of speech. definition(s)

  • csa /tʃɑ/ nm. pain
  • csang /tʃɑng/ nm. apple
  • cse /tʃe/ nm. fire
  • csejè /tʃeˈjɜ/ nm. rubbish
  • csekí /tʃeˈkɨ/ v. note
  • cseʂæ /tʃeˈʂa/ nm. staff
  • csi /tʃi/ nm. week
  • csiczìj /tʃiˈdʒɪj/ v. punish
  • csigìŕ /tʃiˈgɪɹ/ nm. subject
  • csih /tʃih/ conj. before
  • csijö /tʃiˈjʌ/ nm. type
  • csikì /tʃiˈkɪ/ nm. torch
  • csinæ /tʃiˈna/ nm. steam
  • csixi /tʃiˈχi/ adj. smooth
  • csií /tʃiˈɨ/ nm. point
  • csiðö /tʃiˈðʌ/ adv. little
  • csińèj /tʃiˈɲɜj/ nm. farm
  • csińé /tʃiˈɲɘ/ nf. baby
  • csiňn /tʃiŋn/ nm. source
  • csiŕ /tʃiɹ/ adj. round
  • csiŕè /tʃiˈɹɜ/ v. run
  • csiŝöj /tʃiˈɕʌj/ v. vomit
  • csišì /tʃiˈʃɪ/ adj. deep
  • csišìŕ /tʃiˈʃɪɹ/ v. sink
  • csu /tʃɯ/ adj. next
  • csuczìl /tʃɯˈdʒɪl/ nm. second
  • csugì /tʃɯˈgɪ/ nm. castle
  • csuj /tʃɯj/ nm. condition
  • csuè /tʃɯˈɜ/ adj. last (previous)
  • csuèl /tʃɯˈɜl/ nm. song
  • csuìl /tʃɯˈɪl/ nm. skill
  • csuðö /tʃɯˈðʌ/ v. limp
  • csuŕè /tʃɯˈɹɜ/ adj. stupid
  • csuŝæ /tʃɯˈɕa/ nm. secret; adj. secret
  • csušíj /tʃɯˈʃɨj/ v. please
  • csæ /tʃa/ v. have
  • csæcsì /tʃaˈtʃɪ/ nm. flag
  • csæcsí /tʃaˈtʃɨ/ nf. ash
  • csæh /tʃah/ adj. late
  • csækìh /tʃaˈkɪh/ num. five
  • csæng /tʃang/ v. defecate
  • csætr /tʃatʁ/ nm. egg
  • csæzjìh /tʃazˈjɪh/ v. produce
  • csæíh /tʃaˈɨh/ adj. confident
  • csæŝah /tʃaˈɕɑh/ nm. sister
  • csæžèh /tʃaˈʒɜh/ v. waste
  • csæʂæ /tʃaˈʂa/ nm. match
  • csè /tʃɜ/ v. understand
  • csècsíl /tʃɜˈtʃɨl/ nm. space (outer)
  • csèh /tʃɜh/ nf. art
  • csèl /tʃɜl/ nm. insect
  • csèzíh /tʃɜˈzɨh/ pron. each
  • csèŝæ /tʃɜˈɕa/ v. drown
  • csèʂö /tʃɜˈʂʌ/ adj. middle
  • csé /tʃɘ/ nm. ear
  • cséh /tʃɘh/ adj. small
  • cséhìl /tʃɘˈhɪl/ nm. hair (of head), hair (of body)
  • cséhí /tʃɘˈhɨ/ nm. man
  • csél /tʃɘl/ nm. animal
  • csélæ /tʃɘˈla/ adj. dark
  • csénè /tʃɘˈnɜ/ adj. fat
  • csézí /tʃɘˈzɨ/ v. stick
  • cséæh /tʃɘˈah/ v. create
  • cséí /tʃɘˈɨ/ nm. adjustment
  • cséŕe /tʃɘˈɹe/ nm. square
  • cséŕeh /tʃɘˈɹeh/ nm. pillow
  • cséŕèl /tʃɘˈɹɜl/ nm. hour, time
  • cséžèl /tʃɘˈʒɜl/ nm. north
  • cséʂè /tʃɘˈʂɜ/ nf. bark (of tree)
  • cséʂö /tʃɘˈʂʌ/ nm. net
  • csì /tʃɪ/ adj. similar
  • csìhìj /tʃɪˈhɪj/ nm. fashion
  • csìj /tʃɪj/ conj. whether
  • csìnè /tʃɪˈnɜ/ adj. popular
  • csìšìj /tʃɪˈʃɪj/ nm. doctor
  • csìžèj /tʃɪˈʒɜj/ nm. clock
  • csíczì /tʃɨˈdʒɪ/ conj. though
  • csíj /tʃɨj/ adj. free
  • csíö /tʃɨˈʌ/ v. dance
  • csíńèj /tʃɨˈɲɜj/ v. answer
  • csö /tʃʌ/ v. could
  • csöcsì /tʃʌˈtʃɪ/ adv. ok
  • csöh /tʃʌh/ adj. serious
  • csökkeh /tʃʌkˈkeh/ nm. nerve
  • csöl /tʃʌl/ nm. rate
  • csölkè /tʃʌlˈkɜ/ adj. possible
  • csöè /tʃʌˈɜ/ nm. middle class
  • csöðöl /tʃʌˈðʌl/ v. jerk
  • csöńeh /tʃʌˈɲeh/ adj. various
  • csöńè /tʃʌˈɲɜ/ nm. feather
  • csöŝæ /tʃʌˈɕa/ conj. than
  • csöʂè /tʃʌˈʂɜ/ nm. data
  • cze /dʒe/ adv. pretty
  • czenš /dʒenʃ/ v. show
  • czeðè /dʒeˈðɜ/ v. arrive
  • czeŕè /dʒeˈɹɜ/ v. control
  • czi /dʒi/ adj. green
  • czijö /dʒiˈjʌ/ nm. pen
  • cziðè /dʒiˈðɜ/ v. apply
  • cziðö /dʒiˈðʌ/ interj. hello
  • cziŕe /dʒiˈɹe/ adj. subtle
  • czu /dʒɯ/ det. few
  • czujö /dʒɯˈjʌ/ nm. corpse
  • czunöŕz /dʒɯˈnʌɹz/ v. contain
  • czunš /dʒɯnʃ/ nm. wound
  • czuršjö /dʒɯʁˈʃjʌ/ v. arrest
  • czuxi /dʒɯˈχi/ adj. hard
  • czuè /dʒɯˈɜ/ nm. cotton
  • czuí /dʒɯˈɨ/ nf. note
  • czuŕz /dʒɯɹz/ nm. relationship
  • czuŕèŕz /dʒɯˈɹɜɹz/ v. sort
  • czušì /dʒɯˈʃɪ/ nf. mess
  • czužé /dʒɯˈʒɘ/ nm. sugar
  • czæ /dʒa/ v. come
  • czænæ /dʒaˈna/ adj. entire
  • czætirzn /dʒaˈtiʁzn/ v. borrow
  • czætkì /dʒatˈkɪ/ v. twist
  • czæðèrzn /dʒaˈðɜʁzn/ nm. number
  • czæď /dʒaɖ/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
  • czæŕì /dʒaˈɹɪ/ v. deal
  • czè /dʒɜ/ prep. across
  • czènö /dʒɜˈnʌ/ nm. clay
  • czèrjí /dʒɜʁˈjɨ/ v. reveal
  • czèè /dʒɜˈɜ/ v. cause
  • czèŕn /dʒɜɹn/ adv. well
  • czé /dʒɘ/ v. can
  • czéjö /dʒɘˈjʌ/ nf. nephew
  • czélkè /dʒɘlˈkɜ/ nm. player
  • czélænz /dʒɘˈlanz/ nm. water
  • czélöŕn /dʒɘˈlʌɹn/ nm. bullet
  • czénz /dʒɘnz/ nm. trouble
  • czénæ /dʒɘˈna/ adv. right
  • czértjönz /dʒɘʁˈtjʌnz/ nm. dialect
  • czéí /dʒɘˈɨ/ nm. strap
  • czéŕn /dʒɘɹn/ nm. information
  • czì /dʒɪ/ nm. nation
  • czìhí /dʒɪˈhɨ/ v. receive
  • czìkl /dʒɪkl/ adj. better
  • czìkí /dʒɪˈkɨ/ nm. authority
  • czìlæ /dʒɪˈla/ nm. strategy
  • czìŕè /dʒɪˈɹɜ/ adj. equal
  • czìžè /dʒɪˈʒɜ/ adj. bad
  • czí /dʒɨ/ v. be (age)
  • czíhì /dʒɨˈhɪ/ nm. flesh
  • czíŕu /dʒɨˈɹɯ/ v. head
  • czíže /dʒɨˈʒe/ v. wear
  • czö /dʒʌ/ adv. never
  • czöcsí /dʒʌˈtʃɨ/ v. base
  • czöczì /dʒʌˈdʒɪ/ v. indicate
  • czölz /dʒʌlz/ adv. very
  • czölæ /dʒʌˈla/ nm. cell
  • czölþ /dʒʌlθ/ v. protect
  • czöxí /dʒʌˈχɨ/ nm. father
  • czöè /dʒʌˈɜ/ nm. comb
  • czöìjš /dʒʌˈɪjʃ/ nm. reward; v. reward
  • czöðö /dʒʌˈðʌ/ adv. forward
  • czöö /dʒʌˈʌ/ nm. force
  • czöŕé /dʒʌˈɹɘ/ v. masturbate
  • czöŝæ /dʒʌˈɕa/ num. ten
  • czöšì /dʒʌˈʃɪ/ v. visit
  • ge /ge/ conj. although
  • geczì /geˈdʒɪ/ v. stretch
  • geð /geð/ nm. news
  • gjætr /gjatʁ/ nf. coat
  • gjæšìkìńe /gjaˈʃɪkɪɲe/ v. freeze
  • gjèl /gjɜl/ nm. iron
  • gjèí /gjɜˈɨ/ adv. early
  • gjö /gjʌ/ v. describe
  • gjöcze /gjʌˈdʒe/ num. eight
  • gjöhìnæxi /gjʌˈhɪnaχi/ nm. knife
  • gjöl /gjʌl/ v. watch
  • gjölijèæl /gjʌˈlijɜal/ v. hide
  • gjöxil /gjʌˈχil/ adj. different
  • gjöxíl /gjʌˈχɨl/ nm. cord
  • gjözíšìu /gjʌˈzɨʃɪɯ/ nf. grandfather
  • gjöì /gjʌˈɪ/ v. grind
  • gjöŝöl /gjʌˈɕʌl/ nm. cup
  • gjöšì /gjʌˈʃɪ/ adj. left
  • gjöʂè /gjʌˈʂɜ/ adj. cheap
  • gljè /gljɜ/ nm. science
  • gljèjň /gljɜjŋ/ adj. poor
  • gljèli /gljɜˈli/ nm. bay
  • gljèlæ /gljɜˈla/ nm. alphabet
  • gljéjö /gljɘˈjʌ/ det. this
  • gljö /gljʌ/ adj. attractive
  • gljöŝi /gljʌˈɕi/ nm. politics
  • gu /gɯ/ nm. door
  • gucsí /gɯˈtʃɨ/ nm. gate
  • gujöð /gɯˈjʌð/ num. thousand
  • guð /gɯð/ v. like
  • guðö /gɯˈðʌ/ nm. rest
  • guðöð /gɯˈðʌð/ adv. once
  • /gɜ/ v. take out
  • gècsì /gɜˈtʃɪ/ adj. curious
  • gèjö /gɜˈjʌ/ v. flirt
  • gèkí /gɜˈkɨ/ v. giggle
  • gèæç /gɜˈaç/ nm. party
  • gèç /gɜç/ nf. receipt
  • /gɘ/ v. sell
  • géktrö /gɘkˈtʁʌ/ v. blow
  • gézíç /gɘˈzɨç/ adj. sweet
  • géç /gɘç/ nm. sport
  • géé /gɘˈɘ/ nf. angle
  • géð /gɘð/ adv. rather
  • gŕe /gɹe/ v. reach
  • gŕegìhìšìr /gɹeˈgɪhɪʃɪʁ/ nm. mountain
  • gŕer /gɹeʁ/ nm. hill
  • gŕeńèczéjèr /gɹeˈɲɜdʒɘjɜʁ/ nm. sky
  • gŕešìr /gɹeˈʃɪʁ/ nm. beer
  • gŕé /gɹɘ/ conj. while
  • gŕéh /gɹɘh/ nm. matter
  • gŕékìŕuhì /gɹɘˈkɪɹɯhɪ/ nm. niece
  • gŕélæ /gɹɘˈla/ adv. close
  • gŕénöh /gɹɘˈnʌh/ nm. grass
  • gŕéńèr /gɹɘˈɲɜʁ/ det. whatever
  • ha /hɑ/ nm. paint; v. paint
  • hažez /hɑˈʒez/ nm. debt
  • he /he/ adj. beautiful
  • hecsiír /heˈtʃiɨʁ/ adv. up
  • her /heʁ/ nm. manager
  • heŝí /heˈɕɨ/ nm. cake
  • hešìr /heˈʃɪʁ/ nm. vein
  • hi /hi/ nm. person
  • hicsì /hiˈtʃɪ/ nm. carpet
  • hijèz /hiˈjɜz/ adv. maybe
  • hiz /hiz/ v. die
  • hiðöz /hiˈðʌz/ v. fill
  • hiňi /hiˈŋi/ nm. view
  • hiŝö /hiˈɕʌ/ nm. insurance
  • hišì /hiˈʃɪ/ v. train
  • hiʂèz /hiˈʂɜz/ nm. purpose
  • hiʂöz /hiˈʂʌz/ nm. mouse
  • hu /hɯ/ nm. sea
  • huczì /hɯˈdʒɪ/ nf. skeleton
  • huhíx /hɯˈhɨχ/ nm. interview
  • hulix /hɯˈliχ/ nm. flavour
  • hunæ /hɯˈna/ det. enough
  • hur /hɯʁ/ adv. on
  • hux /hɯχ/ nm. answer
  • huþèr /hɯˈθɜʁ/ prep. around
  • huŝí /hɯˈɕɨ/ adj. open
  • /ha/ nm. change
  • hækíç /haˈkɨç/ nm. oil
  • hælæ /haˈla/ nm. road
  • hæz /haz/ nm. west
  • hæç /haç/ nm. jaw
  • hæíç /haˈɨç/ adj. clear
  • hæʂæ /haˈʂa/ v. teach
  • hæʂö /haˈʂʌ/ adv. ago
  • /hɜ/ v. end
  • hècsíh /hɜˈtʃɨh/ nm. society
  • hèh /hɜh/ v. copy, imitate
  • hèjöè /hɜˈjʌɜ/ v. increase
  • hèžècsì /hɜˈʒɜtʃɪ/ v. snap
  • /hɘ/ adv. always
  • héh /hɘh/ adj. stubborn
  • hélaì /hɘˈlɑɪ/ v. taste
  • hér /hɘʁ/ nm. system
  • héxíh /hɘˈχɨh/ adv. home
  • héèðèr /hɘˈɜðɜʁ/ prep. about
  • héðènö /hɘˈðɜnʌ/ v. ring
  • héňgíih /hɘŋˈgɨih/ nm. phone
  • /hɪ/ adv. up
  • hìhì /hɪˈhɪ/ nm. image
  • hìkìx /hɪˈkɪχ/ v. request
  • hìž /hɪʒ/ nm. organization
  • hìže /hɪˈʒe/ nm. carcass
  • hìʂæ /hɪˈʂa/ nf. shell
  • /hɨ/ nm. end
  • híli /hɨˈli/ v. fuck, screw
  • hítjì /hɨˈtjɪ/ adj. short
  • híðö /hɨˈðʌ/ art. every
  • híńè /hɨˈɲɜ/ nm. bird
  • /hʌ/ nm. bottle
  • höcsizí /hʌˈtʃizɨ/ adj. tired
  • höh /hʌh/ adj. foreign
  • hözí /hʌˈzɨ/ nm. frame
  • i /i/ nm. team
  • ij /ij/ nm. law
  • ijöŕ /iˈjʌɹ/ adv. just
  • ikìh /iˈkɪh/ nm. decade
  • inæj /iˈnaj/ nm. self
  • /iˈɘ/ v. involve
  • iŝi /iˈɕi/ v. climb
  • iʂè /iˈʂɜ/ v. recognize
  • iʂèŕìðöŕ /iˈʂɜɹɪðʌɹ/ adj. important
  • jaʂæļ /jɑˈʂaɮ/ v. judge
  • je /je/ nm. luck
  • jecsí /jeˈtʃɨ/ nm. triangle
  • jenz /jenz/ nm. class
  • jenš /jenʃ/ v. live
  • jeþè /jeˈθɜ/ adj. male
  • ji /ji/ v. hear
  • jicsì /jiˈtʃɪ/ nm. idea
  • jiczeðöt /jiˈdʒeðʌt/ v. torture
  • jilöžè /jiˈlʌʒɜ/ adj. thin (of an object)
  • jinæ /jiˈna/ v. design
  • jiðètkì /jiˈðɜtkɪ/ v. earn
  • jińé /jiˈɲɘ/ adj. wrong
  • ju /jɯ/ adv. even
  • jucsížé /jɯˈtʃɨʒɘ/ nm. coal
  • juhì /jɯˈhɪ/ adj. cool (fashionable)
  • jujöŕz /jɯˈjʌɹz/ adj. silent
  • jukí /jɯˈkɨ/ nm. card
  • jukíže /jɯˈkɨʒe/ nm. colour
  • julö /jɯˈlʌ/ nf. board
  • juríʂè /jɯˈʁɨʂɜ/ v. reflect
  • juìnæ /jɯˈɪna/ nm. hood
  • juö /jɯˈʌ/ v. shock
  • juńè /jɯˈɲɜ/ nm. tree
  • juŕz /jɯɹz/ nf. weight
  • juŝí /jɯˈɕɨ/ v. destroy
  • jušìríŕz /jɯˈʃɪʁɨɹz/ nm. wolf
  • jušìšì /jɯˈʃɪʃɪ/ nm. race
  • južèŕe /jɯˈʒɜɹe/ v. see
  • /ja/ nm. amount
  • jæjńì /jajˈɲɪ/ v. drain; nm. drain
  • jækkelkè /jakˈkelkɜ/ nm. soap
  • jæklz /jaklz/ nm. jewel
  • jæla /jaˈlɑ/ v. continue
  • jæxi /jaˈχi/ adj. thick
  • jæðöklz /jaˈðʌklz/ nm. fat
  • /jɜ/ v. get
  • jècsiæjň /jɜˈtʃiajŋ/ pron. anything
  • jèæ /jɜˈa/ nm. puzzle
  • jèèŕn /jɜˈɜɹn/ nm. rhythm
  • jèńé /jɜˈɲɘ/ v. starve
  • /jɘ/ adj. huge
  • jéczìnz /jɘˈdʒɪnz/ v. offer
  • jéhìì /jɘˈhɪɪ/ nm. snake
  • jéjöczì /jɘˈjʌdʒɪ/ nm. sign
  • jélt /jɘlt/ v. leak
  • jénz /jɘnz/ nm. credit
  • jézí /jɘˈzɨ/ v. smash
  • jéçtíŕìnz /jɘçˈtɨɹɪnz/ v. smell (sense with nose)
  • jéí /jɘˈɨ/ nm. opinion
  • jéíší /jɘˈɨʃɨ/ nm. mirror
  • jéŝi /jɘˈɕi/ adv. tonight
  • jìcsi /jɪˈtʃi/ nm. religion
  • /jʌ/ nm. bowl
  • jölþ /jʌlθ/ adv. actually
  • jöršjöʂælz /jʌʁˈʃjʌʂalz/ nm. direction
  • jöèlþ /jʌˈɜlθ/ nm. need
  • jöì /jʌˈɪ/ nm. crystal
  • jöńè /jʌˈɲɜ/ nm. acid
  • jöŕé /jʌˈɹɘ/ prep. for
  • ka /kɑ/ nm. scale
  • kanje /kɑnˈje/ v. pull
  • ke /ke/ nm. level
  • keň /keŋ/ adv. really
  • ki /ki/ nm. woman
  • kicsì /kiˈtʃɪ/ nm. way
  • kiczìþ /kiˈdʒɪθ/ v. kill, murder
  • kihí /kiˈhɨ/ adj. perfect
  • kijöcz /kiˈjʌdʒ/ nm. kind
  • kili /kiˈli/ nm. night
  • kiè /kiˈɜ/ v. report
  • kiþ /kiθ/ nm. goal
  • kińecz /kiˈɲedʒ/ nm. copper
  • kiŕì /kiˈɹɪ/ nm. fiction
  • kišìþ /kiˈʃɪθ/ adj. real
  • klækí /klaˈkɨ/ adj. angry
  • klö /klʌ/ nm. edge
  • klöcsíh /klʌˈtʃɨh/ nf. candle
  • klögì /klʌˈgɪ/ nm. poem
  • klöh /klʌh/ num. two
  • klökì /klʌˈkɪ/ nm. area, region
  • klöxih /klʌˈχih/ nm. arrow
  • klöìcsíé /klʌˈɪtʃɨɘ/ nm. fur
  • klöŝæ /klʌˈɕa/ v. include
  • klöšìh /klʌˈʃɪh/ adv. tomorrow
  • krańè /kʁɑˈɲɜ/ nm. trip
  • kraŝæńéžè /kʁɑˈɕaɲɘʒɜ/ nm. salt
  • kri /kʁi/ nm. branch
  • kricsih /kʁiˈtʃih/ v. open
  • krih /kʁih/ adj. fragile
  • krií /kʁiˈɨ/ v. spit; nm. spit
  • kræ /kʁa/ prep. against
  • kræh /kʁah/ nm. mind
  • kræhí /kʁaˈhɨ/ nm. noise
  • krækì /kʁaˈkɪ/ nm. berry
  • krænje /kʁanˈje/ v. crush, grind
  • ku /kɯ/ adj. strong
  • kucsì /kɯˈtʃɪ/ adj. easy
  • kunöð /kɯˈnʌð/ adj. military
  • kuþè /kɯˈθɜ/ adj. orange
  • kuň /kɯŋ/ nm. benefit
  • kuʂæð /kɯˈʂað/ prep. throughout
  • /ka/ adv. still
  • kæcz /kadʒ/ nm. nut, seed
  • kæhì /kaˈhɪ/ nm. lip
  • kæðè /kaˈðɜ/ det. more
  • /kɜ/ nm. site
  • kècsíň /kɜˈtʃɨŋ/ adj. simple
  • kèň /kɜŋ/ nm. letter
  • /kɘ/ nm. value
  • kécsí /kɘˈtʃɨ/ nm. test; v. test
  • kékì /kɘˈkɪ/ nf. tide
  • kéæ /kɘˈa/ v. name
  • kéæň /kɘˈaŋ/ v. moan; nf. moan
  • kéň /kɘŋ/ nm. brass
  • kéŕeň /kɘˈɹeŋ/ v. choose
  • kéšíň /kɘˈʃɨŋ/ adj. recent
  • /kɪ/ adv. together
  • kìnje /kɪnˈje/ v. imagine
  • kìí /kɪˈɨ/ nm. name
  • kìð /kɪð/ nm. industry
  • kìňkjèð /kɪŋˈkjɜð/ nm. message
  • kìšìð /kɪˈʃɪð/ adv. perhaps
  • /kɨ/ adj. light (weight)
  • kícsíþ /kɨˈtʃɨθ/ nf. boyfriend, girlfriend
  • kíczu /kɨˈdʒɯ/ adv. behind
  • kíí /kɨˈɨ/ nm. have to (must)
  • kíþ /kɨθ/ nm. crack; v. crack
  • kíňkjè /kɨŋˈkjɜ/ nm. back (of body), back (reverse side) ; adv. back
  • /kʌ/ conj. until
  • köcz /kʌdʒ/ v. share
  • köjöcz /kʌˈjʌdʒ/ nm. glove
  • köxi /kʌˈχi/ v. cut; nm. cut
  • köńè /kʌˈɲɜ/ nm. hammer
  • köŕè /kʌˈɹɜ/ nm. chemical
  • köŝæcz /kʌˈɕadʒ/ nm. axe
  • köže /kʌˈʒe/ nm. rod
  • kňi /kŋi/ v. realize
  • kňijèkt /kŋiˈjɜkt/ adj. cool (slightly cold)
  • kňikt /kŋikt/ conj. even
  • kňu /kŋɯ/ nm. sound
  • kňì /kŋɪ/ adj. tight
  • kňìcsíczeŝöňk /kŋɪˈtʃɨdʒeɕʌŋk/ nm. weather
  • kňìʂækìcsí /kŋɪˈʂakɪtʃɨ/ nm. profit
  • kňícsí /kŋɨˈtʃɨ/ nm. dictionary
  • kňíkíkl /kŋɨˈkɨkl/ nm. box
  • kňíńèhìè /kŋɨˈɲɜhɪɜ/ nm. aunt
  • kňíʂökl /kŋɨˈʂʌkl/ nm. bag
  • la /lɑ/ nm. business
  • laz /lɑz/ nm. root
  • le /le/ adv. both
  • ler /leʁ/ num. billion
  • li /li/ nm. world
  • licsí /liˈtʃɨ/ v. massage; nm. massage
  • lirí /liˈʁɨ/ adj. warm
  • liz /liz/ v. provide
  • liíʂöcsíz /liˈɨʂʌtʃɨz/ nm. grandmother
  • liženæcsí /liˈʒenatʃɨ/ v. occur
  • ližèz /liˈʒɜz/ nm. bell
  • ližé /liˈʒɘ/ nf. limit
  • lu /lɯ/ num. one
  • lucze /lɯˈdʒe/ nm. cloak
  • luczuʂèńér /lɯˈdʒɯʂɜɲɘʁ/ nm. nose
  • lujöx /lɯˈjʌχ/ adj. major
  • lujńììktrö /lɯjˈɲɪɪktʁʌ/ nm. event
  • lukí /lɯˈkɨ/ nm. spoon
  • lunær /lɯˈnaʁ/ nm. window
  • lunöhìŕéx /lɯˈnʌhɪɹɘχ/ v. separate
  • lurtjö /lɯʁˈtjʌ/ v. wait
  • lutgur /lɯtˈgɯʁ/ adj. far
  • lutjì /lɯˈtjɪ/ nm. meal
  • lux /lɯχ/ v. save (put aside)
  • luxijèďæx /lɯˈχijɜɖaχ/ nm. paste
  • luçtí /lɯçˈtɨ/ nm. horse
  • luí /lɯˈɨ/ adj. sudden
  • luíðönö /lɯˈɨðʌnʌ/ nm. rice
  • luð /lɯð/ adv. most
  • luňgíx /lɯŋˈgɨχ/ v. drive
  • luŝið /lɯˈɕið/ adj. main
  • luší /lɯˈʃɨ/ nm. trial
  • lužer /lɯˈʒeʁ/ adj. normal
  • /la/ nm. car
  • læcsíŝíʂæ /laˈtʃɨɕɨʂa/ v. prove
  • læjö /laˈjʌ/ prep. within
  • lærí /laˈʁɨ/ adj. purple
  • lærííʂæ /laˈʁɨɨʂa/ v. lift
  • læç /laç/ v. behave (well)
  • læŕeç /laˈɹeç/ v. force
  • læŕè /laˈɹɜ/ adj. right (direction)
  • læžèkìńè /laˈʒɜkɪɲɜ/ nm. trade
  • /lɜ/ prep. out
  • lèczèžékkeç /lɜˈdʒɜʒɘkkeç/ nm. wave (ocean)
  • lèntŕèç /lɜnˈtɹɜç/ nf. chance
  • lètjìç /lɜˈtjɪç/ nm. century
  • lèæ /lɜˈa/ nm. ink
  • lèç /lɜç/ v. walk
  • lèí /lɜˈɨ/ nm. broom
  • lèðö /lɜˈðʌ/ nf. shame
  • lèžèç /lɜˈʒɜç/ v. practise
  • /lɘ/ nm. child
  • lécsìňgílö /lɘˈtʃɪŋgɨlʌ/ nm. holiday
  • léli /lɘˈli/ nm. witch
  • léllìnæcsìç /lɘlˈlɪnatʃɪç/ nm. police
  • léti /lɘˈti/ nm. impulse
  • léxílæhì /lɘˈχɨlahɪ/ v. relate
  • léç /lɘç/ conj. that
  • léè /lɘˈɜ/ nm. skull
  • léìèjö /lɘˈɪɜjʌ/ v. mention
  • léðö /lɘˈðʌ/ nm. media
  • léďæ /lɘˈɖa/ v. fold; nm. fold
  • léžé /lɘˈʒɘ/ v. raise
  • /lɪ/ nm. population
  • lìcsì /lɪˈtʃɪ/ adj. black
  • lìcsí /lɪˈtʃɨ/ adv. where
  • lìgìž /lɪˈgɪʒ/ v. settle (land)
  • lìkì /lɪˈkɪ/ nm. dream
  • lìnöx /lɪˈnʌχ/ nm. tooth
  • lìx /lɪχ/ nm. waiter
  • lìńeŕeí /lɪˈɲeɹeɨ/ nm. leg
  • /lɨ/ nm. education
  • línèjèí /lɨˈnɜjɜɨ/ prep. through
  • líršjöz /lɨʁˈʃjʌz/ v. suck
  • líxíkìé /lɨˈχɨkɪɘ/ prep. into
  • líí /lɨˈɨ/ nm. cousin
  • líʂö /lɨˈʂʌ/ nm. menu
  • /lʌ/ nm. home
  • löcsi /lʌˈtʃi/ nm. bath
  • löczé /lʌˈdʒɘ/ adj. hot
  • löhíç /lʌˈhɨç/ v. find
  • löjèrícsì /lʌˈjɜʁɨtʃɪ/ adj. good
  • löjöç /lʌˈjʌç/ nm. sock
  • löç /lʌç/ num. seven
  • löńèþèjè /lʌˈɲɜθɜjɜ/ adj. straight
  • löŕèŕešìç /lʌˈɹɜɹeʃɪç/ v. spend
  • löŕéŝække /lʌˈɹɘɕakke/ v. avoid
  • löŝæ /lʌˈɕa/ nm. tail, penis
  • löŝæríhìç /lʌˈɕaʁɨhɪç/ nm. pencil
  • löšuç /lʌˈʃɯç/ nm. muscle
  • ni /ni/ nm. work
  • nicsi /niˈtʃi/ nm. nail
  • nicsí /niˈtʃɨ/ v. flood; nm. flood
  • nicz /nidʒ/ nm. birth
  • niþ /niθ/ det. whose
  • nińé /niˈɲɘ/ prep. above
  • niŝí /niˈɕɨ/ det. such
  • njahìng /njɑˈhɪng/ nm. process
  • nji /nji/ nm. country
  • njicsí /njiˈtʃɨ/ nm. tray
  • njijjíæcsí /njijˈjɨatʃɨ/ v. may
  • njinöcsíì /njiˈnʌtʃɨɪ/ nm. game
  • njiðö /njiˈðʌ/ v. lean
  • njińèňn /njiˈɲɜŋn/ nm. toe
  • njiŕelkèhí /njiˈɹelkɜhɨ/ nm. age
  • njiŕeńešì /njiˈɹeɲeʃɪ/ v. add, combine
  • njižè /njiˈʒɜ/ nm. dirt
  • njižèňn /njiˈʒɜŋn/ nm. government
  • njæjö /njaˈjʌ/ nm. bill
  • nulæ /nɯˈla/ v. explain
  • nuèð /nɯˈɜð/ nm. diamond
  • /nɪ/ v. guess; nf. guess
  • nìhì /nɪˈhɪ/ nm. coin
  • nìé /nɪˈɘ/ nm. town
  • nìíð /nɪˈɨð/ nm. potion
  • nìð /nɪð/ nm. piece
  • nìŕeð /nɪˈɹeð/ adj. sharp
  • /nɨ/ nm. patient
  • nícsiþ /nɨˈtʃiθ/ pron. one
  • nítjìþ /nɨˈtjɪθ/ nm. harmony
  • nítkìð /nɨtˈkɪð/ nm. accent
  • níæþ /nɨˈaθ/ adv. almost
  • níì /nɨˈɪ/ v. confess
  • níþ /nɨθ/ v. prepare
  • qe /qe/ nm. role
  • qeczer /qeˈdʒeʁ/ nf. blasphemy
  • qeur /qeˈɯʁ/ v. smile; nf. smile
  • qezí /qeˈzɨ/ v. tread
  • qi /qi/ nf. community
  • qicsí /qiˈtʃɨ/ nm. course
  • qirtjöz /qiʁˈtjʌz/ nm. ball
  • qiríz /qiˈʁɨz/ v. defend
  • qiz /qiz/ nm. experience
  • qièz /qiˈɜz/ v. wave (salutation); nm. wave (salutation)
  • qiðö /qiˈðʌ/ v. respect; nm. respect
  • qińè /qiˈɲɜ/ nf. pressure
  • qiŕéz /qiˈɹɘz/ v. grip; nm. grip
  • qišu /qiˈʃɯ/ nm. meat
  • qu /qɯ/ nf. fence
  • qugì /qɯˈgɪ/ v. manage
  • qukìx /qɯˈkɪχ/ nm. range
  • qur /qɯʁ/ nm. money
  • qux /qɯχ/ adv. back
  • quŝi /qɯˈɕi/ nm. curve
  • quʂö /qɯˈʂʌ/ nm. siege
  • /qa/ v. go
  • qæh /qah/ nm. chair
  • qæjèh /qaˈjɜh/ nm. cork
  • qæjö /qaˈjʌ/ nf. prey
  • qæktrö /qakˈtʁʌ/ nm. picture
  • qækì /qaˈkɪ/ adv. there
  • qæz /qaz/ v. protest
  • qææ /qaˈa/ adj. blank
  • qæè /qaˈɜ/ nm. smoke
  • qæé /qaˈɘ/ nf. action
  • qæńè /qaˈɲɜ/ v. drift
  • qæʂö /qaˈʂʌ/ adv. enough
  • /qɜ/ nm. problem
  • qècsìh /qɜˈtʃɪh/ v. bring
  • qèhæíç /qɜˈhaɨç/ adv. clearly
  • qèkècsíň /qɜˈkɜtʃɨŋ/ adv. simply
  • qèkéšíň /qɜˈkɘʃɨŋ/ adv. recently
  • qèlih /qɜˈlih/ nm. cushion
  • qèlkè /qɜlˈkɜ/ prep. by
  • qèluí /qɜˈlɯɨ/ adv. suddenly
  • qèðöh /qɜˈðʌh/ nm. monster
  • qèþèh /qɜˈθɜh/ nm. term
  • qèǵuʂè /qɜˈɢɯʂɜ/ adv. quickly
  • /qɘ/ nm. book
  • qéh /qɘh/ v. sign
  • qéjèh /qɘˈjɜh/ prep. before
  • qékì /qɘˈkɪ/ nm. riot
  • qénžŕör /qɘnˈʒɹʌʁ/ num. six
  • qér /qɘʁ/ v. brake
  • qéíh /qɘˈɨh/ nf. harbour
  • /qɪ/ adv. over
  • qìjö /qɪˈjʌ/ v. count
  • qìkke /qɪkˈke/ prep. between
  • qìnæ /qɪˈna/ nf. structure
  • qìx /qɪχ/ adj. likely
  • qìðö /qɪˈðʌ/ adj. young
  • qìžèž /qɪˈʒɜʒ/ nm. ancestor, forefather
  • /qɨ/ v. want
  • qíkke /qɨkˈke/ nm. company
  • qíŝa /qɨˈɕɑ/ nm. member
  • qíšì /qɨˈʃɪ/ adv. before
  • /qʌ/ nm. river, stream
  • qöcsì /qʌˈtʃɪ/ nm. scene
  • qöh /qʌh/ nm. thumb
  • qöhì /qʌˈhɪ/ v. treat
  • qöhìh /qʌˈhɪh/ nm. morning
  • qöli /qʌˈli/ nm. screw
  • qöxiç /qʌˈχiç/ nm. shore
  • qözíh /qʌˈzɨh/ v. dig
  • qöæ /qʌˈa/ v. speak; nm. speech
  • qöç /qʌç/ nm. paper
  • qöðö /qʌˈðʌ/ adj. single
  • qöńèh /qʌˈɲɜh/ adj. empty
  • qöŕuh /qʌˈɹɯh/ adj. past
  • qöŕèç /qʌˈɹɜç/ nm. husband
  • /ʁʌ/ v. burst
  • rönö /ʁʌˈnʌ/ adv. finally
  • röríç /ʁʌˈʁɨç/ prep. with
  • röç /ʁʌç/ nm. arch
  • ti /ti/ det. what
  • ticsi /tiˈtʃi/ adv. usually
  • tihì /tiˈhɪ/ nm. right
  • tillì /tilˈlɪ/ adj. fake
  • tilön /tiˈlʌn/ nm. store
  • tin /tin/ nm. hell
  • tit /tit/ nm. loop
  • titjì /tiˈtjɪ/ adj. brown
  • tié /tiˈɘ/ nm. human
  • tiń /tiɲ/ nf. pump
  • tiŕe /tiˈɹe/ nm. advice
  • tižé /tiˈʒɘ/ v. roll
  • tjì /tjɪ/ nm. half
  • tjìgì /tjɪˈgɪ/ nm. liver
  • tjìj /tjɪj/ nm. camera
  • tjìtkì /tjɪtˈkɪ/ nm. boat
  • tjìšì /tjɪˈʃɪ/ v. kiss; nf. kiss
  • tjìʂæ /tjɪˈʂa/ v. embrace
  • tjí /tjɨ/ adj. yellow
  • tjínæ /tjɨˈna/ nm. fish
  • tjínö /tjɨˈnʌ/ nm. sap
  • tjíxi /tjɨˈχi/ nm. advertisement
  • tjízíŕèrí /tjɨˈzɨɹɜʁɨ/ nm. scissors
  • trè /tʁɜ/ nm. bucket
  • trèŕìh /tʁɜˈɹɪh/ adj. dry
  • tréczì /tʁɘˈdʒɪ/ nm. south
  • tréh /tʁɘh/ v. invite
  • trékì /tʁɘˈkɪ/ nm. leaf
  • trékìh /tʁɘˈkɪh/ v. believe
  • tréþècsílæ /tʁɘˈθɜtʃɨla/ nm. ship
  • tréþèhíʂa /tʁɘˈθɜhɨʂɑ/ nm. attention
  • tu /tɯ/ nm. foot
  • tucsí /tɯˈtʃɨ/ nf. writer
  • tulöň /tɯˈlʌŋ/ nm. bridge
  • tuńè /tɯˈɲɜ/ det. own
  • tuň /tɯŋ/ adv. out
  • tuŕèň /tɯˈɹɜŋ/ v. be (exist - there is/are)
  • tušì /tɯˈʃɪ/ v. fall
  • /tɪ/ nm. frog
  • tìlæň /tɪˈlaŋ/ adj. social
  • tìň /tɪŋ/ nm. map
  • tìňgíň /tɪŋˈgɨŋ/ v. try
  • /tɨ/ nm. mud
  • tícsí /tɨˈtʃɨ/ prep. at
  • tíjö /tɨˈjʌ/ nm. concern
  • tíďæ /tɨˈɖa/ v. join
  • u /ɯ/ det. which
  • uhìnöjńìŕz /ɯˈhɪnʌjɲɪɹz/ nm. model
  • uj /ɯj/ nm. risk
  • ujöžeńej /ɯˈjʌʒeɲej/ adj. firm
  • unöczìcsìj /ɯˈnʌdʒɪtʃɪj/ adj. wide
  • uqöhìh /ɯˈqʌhɪh/ adj. early
  • uti /ɯˈti/ adj. common
  • uèríšìŕz /ɯˈɜʁɨʃɪɹz/ nm. moment
  • uéńènö /ɯˈɘɲɜnʌ/ nm. cat
  • uðö /ɯˈðʌ/ adj. broken
  • uðöj /ɯˈðʌj/ num. million
  • uďæcsí /ɯˈɖatʃɨ/ adj. pensive
  • ułižé /ɯˈɬiʒɘ/ adj. offensive
  • ułé /ɯˈɬɘ/ adj. careful
  • ułélkjèň /ɯˈɬɘlkjɜŋ/ adj. forgetful
  • uńèkìcsí /ɯˈɲɜkɪtʃɨ/ nm. army
  • uŕè /ɯˈɹɜ/ nm. face, front
  • uŕìj /ɯˈɹɪj/ nm. erection
  • ušjenèňkjèršjö /ɯʃˈjenɜŋkjɜʁʃjʌ/ adj. final
  • užènöžèŕz /ɯˈʒɜnʌʒɜɹz/ nm. prison
  • xe /χe/ det. much
  • xeð /χeð/ nf. record
  • xu /χɯ/ nm. church
  • xucsí /χɯˈtʃɨ/ det. any
  • xuð /χɯð/ det. that
  • xuðö /χɯˈðʌ/ adj. true
  • xuńèð /χɯˈɲɜð/ v. be (condition, state), be (located)
  • xuŝæð /χɯˈɕað/ v. talk
  • xušì /χɯˈʃɪ/ nm. lens
  • /χɜ/ adj. sick, unwell
  • xèxiç /χɜˈχiç/ nm. instrument
  • xèç /χɜç/ v. stay, remain
  • xèʂæ /χɜˈʂa/ nm. mood
  • /χɘ/ nm. sun
  • xéæç /χɘˈaç/ prep. off
  • xéç /χɘç/ nm. effort
  • xéð /χɘð/ det. all; adv. all
  • /χʌ/ nm. ornament
  • xöç /χʌç/ nm. present (time)
  • xöðè /χʌˈðɜ/ nm. stock
  • xöńè /χʌˈɲɜ/ prep. like
  • xöʂè /χʌˈʂɜ/ nm. rock, stone
  • ze /ze/ v. burn
  • zehí /zeˈhɨ/ v. keep
  • zel /zel/ v. shine
  • zzu /zzɯ/ num. third
  • zzunæl /zzɯˈnal/ pron. everyone
  • zzurí /zzɯˈʁɨ/ v. hang
  • /zɘ/ nm. page
  • zécsí /zɘˈtʃɨ/ v. turn [sth.] on
  • zél /zɘl/ nm. judge
  • zéla /zɘˈlɑ/ v. rub
  • zéŕè /zɘˈɹɜ/ nm. greed
  • zéʂæ /zɘˈʂa/ nm. situation
  • æ /a/ adv. course
  • æcsæíh /aˈtʃaɨh/ nm. condifence
  • æcsélæ /aˈtʃɘla/ nm. darkness
  • æcsölkè /aˈtʃʌlkɜ/ nm. possibility
  • æcziŕe /aˈdʒiɹe/ nm. subtlety
  • ægjöxil /aˈgjʌχil/ nm. difference
  • æhe /aˈhe/ nf. beauty
  • æjujöŕz /aˈjɯjʌɹz/ nm. silence
  • ækihí /aˈkihɨ/ nm. perfection
  • æklækí /aˈklakɨ/ nm. anger
  • æku /aˈkɯ/ nm. strength
  • ælöczé /aˈlʌdʒɘ/ nm. heat
  • æqìðö /aˈqɪðʌ/ nm. youth
  • ærí /aˈʁɨ/ nm. blade
  • ætišìczé /aˈtiʃɪdʒɘ/ v. nod
  • æunöczìcsìj /aˈɯnʌdʒɪtʃɪj/ nm. width
  • æxicsintŕè /aˈχitʃintɹɜ/ nm. station
  • æxuðö /aˈχɯðʌ/ nf. truth
  • æxè /aˈχɜ/ nm. sickness, disease
  • æèríh /aˈɜʁɨh/ nm. violence
  • æèšì /aˈɜʃɪ/ nm. happiness
  • æðètr /aˈðɜtʁ/ nf. clothes, clothing
  • æłè /aˈɬɜ/ nm. anxiety
  • æńèň /aˈɲɜŋ/ nm. sadness
  • æňui /aˈŋɯi/ nm. length
  • æŕìnönæng /aˈɹɪnʌnang/ nm. throne
  • æʂèʂöň /aˈʂɜʂʌŋ/ nm. fertility
  • ça /çɑ/ v. help; nm. help
  • çajèz /çɑˈjɜz/ nm. distance
  • çe /çe/ nm. wrist
  • çi /çi/ conj. as
  • çijöz /çiˈjʌz/ adj. loud
  • çirí /çiˈʁɨ/ nm. jelly
  • çixi /çiˈχi/ nm. cigarette
  • çiz /çiz/ nm. heart
  • çizí /çiˈzɨ/ v. lay
  • çiŝi /çiˈɕi/ adj. current
  • çiʂæ /çiˈʂa/ nm. laboratory
  • çje /çje/ v. win
  • çjel /çjel/ nm. wife
  • çjeæ /çjeˈa/ nm. circle
  • çjeíl /çjeˈɨl/ nm. sex
  • çjeńuxížèl /çjeˈɲɯχɨʒɜl/ adv. later
  • çjé /çjɘ/ adj. difficult
  • çjél /çjɘl/ nm. danger
  • çjénö /çjɘˈnʌ/ v. bend
  • çjéríl /çjɘˈʁɨl/ nm. irony
  • çjéþèl /çjɘˈθɜl/ adj. sure
  • çjéļæ /çjɘˈɮa/ nm. position
  • çjéńè /çjɘˈɲɜ/ nm. paradise
  • çjéšìʂöŝí /çjɘˈʃɪʂʌɕɨ/ nm. star
  • çu /çɯ/ nm. kettle
  • çucsì /çɯˈtʃɪ/ adj. drunk (inebriated)
  • çucsí /çɯˈtʃɨ/ nm. cart
  • çuhì /çɯˈhɪ/ adj. high
  • çulæ /çɯˈla/ nm. hedge
  • çur /çɯʁ/ v. mark; nf. mark
  • çuux /çɯˈɯχ/ nm. roof
  • çux /çɯχ/ prep. from
  • çuçtí /çɯçˈtɨ/ adv. certainly
  • çušìx /çɯˈʃɪχ/ nm. library
  • çuʂæ /çɯˈʂa/ prep. after
  • çæ /ça/ nf. future
  • çæz /çaz/ nm. silver
  • çæç /çaç/ prep. away
  • çæçtíz /çaçˈtɨz/ v. pull
  • çè /çɜ/ nm. servant
  • çèþè /çɜˈθɜ/ nm. dog
  • çèšì /çɜˈʃɪ/ nm. interest
  • çé /çɘ/ v. hope
  • çégì /çɘˈgɪ/ nm. sponge
  • çékìð /çɘˈkɪð/ nm. elastic
  • çéliç /çɘˈliç/ nm. brother
  • çéç /çɘç/ nm. school
  • çéð /çɘð/ nm. policy
  • çéö /çɘˈʌ/ nm. worm
  • çéþè /çɘˈθɜ/ nm. mask
  • çéʂæ /çɘˈʂa/ nm. bitch
  • çì /çɪ/ adv. how
  • çìczuʂ /çɪˈdʒɯʂ/ nm. brick
  • çìkì /çɪˈkɪ/ v. stamp
  • çìllì /çɪlˈlɪ/ nf. tower
  • çìnö /çɪˈnʌ/ v. lie
  • çìíž /çɪˈɨʒ/ nm. prostitute, whore
  • çìňkjèž /çɪŋˈkjɜʒ/ pron. who
  • çìšì /çɪˈʃɪ/ v. stop
  • çìž /çɪʒ/ prep. outside
  • çìžè /çɪˈʒɜ/ adj. flat
  • çí /çɨ/ nm. path
  • çícsí /çɨˈtʃɨ/ adj. cold
  • çíhì /çɨˈhɪ/ adj. probable
  • çíkì /çɨˈkɪ/ nm. key
  • çílæ /çɨˈla/ nm. potato
  • çíz /çɨz/ nm. grave
  • çö /çʌ/ v. move
  • çöcsí /çʌˈtʃɨ/ nm. finger
  • çökìç /çʌˈkɪç/ nm. coast
  • çöç /çʌç/ v. do
  • çöí /çʌˈɨ/ nm. story, history
  • è /ɜ/ adv. then
  • èh /ɜh/ nm. god
  • èríh /ɜˈʁɨh/ adj. violent
  • èðè /ɜˈðɜ/ nm. girl
  • èþè /ɜˈθɜ/ nm. set
  • èŝæ /ɜˈɕa/ adj. pink
  • èšì /ɜˈʃɪ/ adj. happy
  • é /ɘ/ v. boil
  • écsuèl /ɘˈtʃɯɜl/ v. sing
  • écsušíj /ɘˈtʃɯʃɨj/ nm. pleasure
  • écsæzjìh /ɘˈtʃazjɪh/ nm. product
  • éczeðè /ɘˈdʒeðɜ/ nm. arrival
  • éczölþ /ɘˈdʒʌlθ/ nm. protection
  • égjæšìkìńe /ɘˈgjaʃɪkɪɲe/ nm. frost
  • égjö /ɘˈgjʌ/ nm. description
  • éha /ɘˈhɑ/ nf. painting
  • éhiz /ɘˈhiz/ nm. death
  • éhìlt /ɘˈhɪlt/ conj. since
  • éiʂè /ɘˈiʂɜ/ nm. recognition
  • éji /ɘˈji/ nm. hearing
  • éjuríʂè /ɘˈjɯʁɨʂɜ/ nm. reflection
  • éjuŕz /ɘˈjɯɹz/ v. weigh
  • éjuŝí /ɘˈjɯɕɨ/ nm. destruction
  • ékricsih /ɘkˈʁitʃih/ nm. opening
  • ékéŕeň /ɘˈkɘɹeŋ/ nm. choice
  • élæcsíŝíʂæ /ɘˈlatʃɨɕɨʂa/ nm. proof
  • élìgìž /ɘˈlɪgɪʒ/ nm. settlement
  • élöŕèŕešìç /ɘˈlʌɹɜɹeʃɪç/ nm. cost
  • énulæ /ɘˈnɯla/ nm. explanation
  • éníþ /ɘˈnɨθ/ nm. preparation
  • éqiríz /ɘˈqiʁɨz/ nm. defence
  • éqíkke /ɘˈqɨkke/ v. accompany
  • éqöhì /ɘˈqʌhɪ/ nm. treatment
  • éršjöŕn /ɘʁˈʃjʌɹn/ nm. wealth
  • étrékìh /ɘtˈʁɘkɪh/ nm. belief
  • éxí /ɘˈχɨ/ nm. breeze
  • éçö /ɘˈçʌ/ nm. movement
  • éícsìŝö /ɘˈɨtʃɪɕʌ/ nm. wall
  • éðu /ɘˈðɯ/ nm. feeling
  • éďæcsí /ɘˈɖatʃɨ/ nm. thought
  • éďærzn /ɘˈɖaʁzn/ nm. failure
  • éļa /ɘˈɮɑ/ nm. effect
  • éłišìn /ɘˈɬiʃɪn/ nm. excitement
  • éłöxí /ɘˈɬʌχɨ/ nf. analysis
  • éńaö /ɘˈɲɑʌ/ nm. response
  • éńè /ɘˈɲɜ/ nf. chalk
  • éńèríðèlt /ɘˈɲɜʁɨðɜlt/ adv. soon
  • éňìž /ɘˈŋɪʒ/ nm. decision
  • éŕeìðö /ɘˈɹeɪðʌ/ nm. fan (enthusiast)
  • éŕih /ɘˈɹih/ nm. development
  • éŕu /ɘˈɹɯ/ nm. uniform
  • éŕéhíl /ɘˈɹɘhɨl/ nm. argument
  • éŕéxartjöl /ɘˈɹɘχɑʁtjʌl/ nm. ability
  • éŕìcsíì /ɘˈɹɪtʃɨɪ/ nm. suggestion
  • éŕìlæ /ɘˈɹɪla/ nm. election
  • éŝišìcz /ɘˈɕiʃɪdʒ/ nm. loss
  • éŝæxi /ɘˈɕaχi/ nf. memory
  • éšæhíl /ɘˈʃahɨl/ nm. meeting
  • éšö /ɘˈʃʌ/ nm. service
  • éšöžè /ɘˈʃʌʒɜ/ nm. division
  • éžì /ɘˈʒɪ/ nm. behaviour
  • éžìň /ɘˈʒɪŋ/ nm. knowledge
  • éǵe /ɘˈɢe/ nm. agreement
  • éǵijè /ɘˈɢijɜ/ nm. flight
  • éǵińej /ɘˈɢiɲej/ nf. spelling
  • éǵégì /ɘˈɢɘgɪ/ nm. training
  • éǵíńe /ɘˈɢɨɲe/ nm. discovery
  • éʂińecz /ɘˈʂiɲedʒ/ nm. growth
  • éʐìkíð /ɘˈʐɪkɨð/ nm. identity
  • ìnæ /ɪˈna/ nm. buttocks
  • ðe /ðe/ conj. but
  • ðeczì /ðeˈdʒɪ/ nm. cream
  • ðu /ðɯ/ v. feel
  • ðuň /ðɯŋ/ nm. field
  • ðušì /ðɯˈʃɪ/ nm. battle; v. battle
  • ðæ /ða/ nm. wine
  • ðæcz /ðadʒ/ v. wonder
  • ðæczìcz /ðaˈdʒɪdʒ/ v. cry
  • ðænæ /ðaˈna/ nm. winter
  • ðæzícz /ðaˈzɨdʒ/ nm. individual
  • ðæðö /ðaˈðʌ/ adv. that
  • ðæʂæ /ðaˈʂa/ det. less
  • ðè /ðɜ/ nm. sheep
  • ðèntŕè /ðɜnˈtɹɜ/ nm. market
  • ðèň /ðɜŋ/ v. place
  • ðé /ðɘ/ adv. today
  • ðéktrö /ðɘkˈtʁʌ/ nm. stump
  • ðértjö /ðɘʁˈtjʌ/ nm. room (space) ; nm. room (of house)
  • ðéň /ðɘŋ/ nm. humour
  • ðö /ðʌ/ v. break
  • ðöcz /ðʌdʒ/ adj. slim (of a person)
  • ðökí /ðʌˈkɨ/ prep. among
  • ðölæcz /ðʌˈladʒ/ v. marry
  • ðölö /ðʌˈlʌ/ nm. assassin
  • ðöí /ðʌˈɨ/ nm. crown
  • ðöńe /ðʌˈɲe/ nm. mouth
  • ðöŕè /ðʌˈɹɜ/ nm. hag (old woman)
  • ðöže /ðʌˈʒe/ v. doubt; nm. doubt
  • ðöžècz /ðʌˈʒɜdʒ/ nm. order
  • ö /ʌ/ nm. reason
  • öcsińèj /ʌˈtʃiɲɜj/ nm. farmer
  • öcsiŕè /ʌˈtʃiɹɜ/ nm. runner
  • öcsuèl /ʌˈtʃɯɜl/ nm. singer
  • öcsèh /ʌˈtʃɜh/ nf. artist
  • öcsíö /ʌˈtʃɨʌ/ nm. dancer
  • öczöšì /ʌˈdʒʌʃɪ/ nm. visitor
  • ögljè /ʌˈgljɜ/ nm. scientist
  • ögljöŝi /ʌˈgljʌɕi/ nm. politician
  • ögé /ʌˈgɘ/ nm. vendor
  • öha /ʌˈhɑ/ nm. painter
  • öhöh /ʌˈhʌh/ nm. foreigner
  • öij /ʌˈij/ nm. lawyer
  • ökiczìþ /ʌˈkidʒɪθ/ nm. killer
  • öklögì /ʌˈklʌgɪ/ nm. poet
  • öluňgíx /ʌˈlɯŋgɨχ/ nm. driver
  • önjižèňn /ʌnˈjiʒɜŋn/ nm. government official
  • öužènöžèŕz /ʌˈɯʒɜnʌʒɜɹz/ nm. prisoner
  • öçéç /ʌˈçɘç/ nm. teacher
  • öðöšìlih /ʌˈðʌʃɪlih/ nm. button
  • öńežé /ʌˈɲeʒɘ/ nm. sailor
  • öńéʂæ /ʌˈɲɘʂa/ nf. locksmith
  • öňilkjè /ʌˈŋilkjɜ/ nm. warrior
  • öňišuz /ʌˈŋiʃɯz/ nm. chef
  • öŕìňk /ʌˈɹɪŋk/ nf. psychologist
  • öŝælkè /ʌˈɕalkɜ/ nm. mansion
  • öšikíňn /ʌˈʃikɨŋn/ nm. worker, employee
  • öšzèl /ʌʃˈzɜl/ nm. thief
  • öšì /ʌˈʃɪ/ nm. material
  • öšö /ʌˈʃʌ/ nm. slave
  • öžækí /ʌˈʒakɨ/ nm. lover
  • öžéhì /ʌˈʒɘhɪ/ nm. gardener
  • öǵétgŕè /ʌˈɢɘtgɹɜ/ nm. author
  • öʂæʂè /ʌˈʂaʂɜ/ nm. florist
  • öʂèŕé /ʌˈʂɜɹɘ/ nm. hunter
  • þa /θɑ/ nm. wood
  • þańèļ /θɑˈɲɜɮ/ nf. well
  • þi /θi/ v. catch
  • þikí /θiˈkɨ/ nm. idiot
  • þillì /θilˈlɪ/ nm. island
  • þit /θit/ nm. leather
  • þiļa /θiˈɮɑ/ nf. environment
  • þiń /θiɲ/ pron. something
  • þiŕè /θiˈɹɜ/ nf. shrine
  • þiŝí /θiˈɕɨ/ v. crash; nm. crash
  • þu /θɯ/ conj. or
  • þui /θɯˈi/ nm. fog
  • þulæ /θɯˈla/ nm. bean
  • þuè /θɯˈɜ/ adv. yesterday
  • þuň /θɯŋ/ nm. nest
  • þuŝæ /θɯˈɕa/ nm. bow (decorative material)
  • þì /θɪ/ v. fight; nm. fight
  • þìʂö /θɪˈʂʌ/ nm. linen
  • þígì /θɨˈgɪ/ nm. sneeze; nm. sneeze
  • þíjè /θɨˈjɜ/ v. react
  • þíjön /θɨˈjʌn/ prep. toward
  • þíkín /θɨˈkɨn/ det. several
  • þín /θɨn/ adj. available
  • þíńé /θɨˈɲɘ/ v. exercise; nm. exercise
  • þíň /θɨŋ/ v. enter
  • ďæ /ɖa/ nm. project
  • ďæcsí /ɖaˈtʃɨ/ v. think
  • ďæjö /ɖaˈjʌ/ nm. degree
  • ďærzn /ɖaʁzn/ v. fail
  • ďætjírzn /ɖaˈtjɨʁzn/ nf. soil
  • ďæňiklz /ɖaˈŋiklz/ v. lend
  • ďæžerzn /ɖaˈʒeʁzn/ prep. on
  • ďö /ɖʌ/ nf. base
  • ďöczì /ɖʌˈdʒɪ/ nm. wool
  • ďölz /ɖʌlz/ v. build
  • ďöríŕìczì /ɖʌˈʁɨɹɪdʒɪ/ v. clean; adj. clean
  • ďöèçtílæ /ɖʌˈɜçtɨla/ adj. female
  • ďöŕèŕìnölz /ɖʌˈɹɜɹɪnʌlz/ v. damage
  • ďöŝæšìjö /ɖʌˈɕaʃɪjʌ/ nf. gun
  • ļartjö /ɮɑʁˈtjʌ/ nm. center
  • ļartjöczuļaļ /ɮɑʁˈtjʌdʒɯɮɑɮ/ v. require
  • ļæ /ɮa/ nm. officer
  • ļæcsíļ /ɮaˈtʃɨɮ/ nm. rumour
  • ļæí /ɮaˈɨ/ v. complain
  • ła /ɬɑ/ nm. liquid
  • łaxi /ɬɑˈχi/ det. both
  • łe /ɬe/ nm. daughter
  • łeczìň /ɬeˈdʒɪŋ/ adv. exactly
  • łekì /ɬeˈkɪ/ v. touch; nm. touch
  • łeň /ɬeŋ/ nm. snow; v. snow
  • łi /ɬi/ conj. if
  • łihìnæ /ɬiˈhɪna/ v. wake up
  • łijèn /ɬiˈjɜn/ nm. mail
  • łikìcsicz /ɬiˈkɪtʃidʒ/ nm. glass
  • łillìŕé /ɬilˈlɪɹɘ/ v. point
  • łinöcz /ɬiˈnʌdʒ/ nm. kitchen
  • łiè /ɬiˈɜ/ v. thank
  • łiíšìcz /ɬiˈɨʃɪdʒ/ adj. private
  • łiðè /ɬiˈðɜ/ adj. new
  • łiðö /ɬiˈðʌ/ nm. bulb
  • łiŝæ /ɬiˈɕa/ nm. cloud
  • łišìn /ɬiˈʃɪn/ v. excite
  • łižecz /ɬiˈʒedʒ/ adj. grey
  • łižèn /ɬiˈʒɜn/ nm. seat
  • łižé /ɬiˈʒɘ/ v. offend
  • łiʂè /ɬiˈʂɜ/ v. display
  • łu /ɬɯ/ nf. machine
  • łucsiň /ɬɯˈtʃiŋ/ nm. grease
  • łuhìrtjö /ɬɯˈhɪʁtjʌ/ v. complicate
  • łuhìńèň /ɬɯˈhɪɲɜŋ/ nm. character
  • łukíècsí /ɬɯˈkɨɜtʃɨ/ v. promise
  • łuli /ɬɯˈli/ nm. dungeon
  • łulkèň /ɬɯlˈkɜŋ/ nm. bread
  • łulöň /ɬɯˈlʌŋ/ nm. pocket
  • łunönö /ɬɯˈnʌnʌ/ adj. stiff
  • łuéjjí /ɬɯˈɘjjɨ/ nf. lizard
  • łuðö /ɬɯˈðʌ/ adj. white, blank
  • łuþèň /ɬɯˈθɜŋ/ nm. plane
  • łuň /ɬɯŋ/ nm. room (of house)
  • łuŝi /ɬɯˈɕi/ nm. resource
  • łuŝækì /ɬɯˈɕakɪ/ det. same
  • łuže /ɬɯˈʒe/ v. slip
  • łæ /ɬa/ adv. too
  • łæcz /ɬadʒ/ adj. red
  • łæcze /ɬaˈdʒe/ nm. band
  • łællìcz /ɬalˈlɪdʒ/ nm. mist
  • łæðö /ɬaˈðʌ/ nm. parent
  • łè /ɬɜ/ adj. anxious
  • łèńèň /ɬɜˈɲɜŋ/ nm. drug, medicine
  • łèň /ɬɜŋ/ nm. grain
  • łèŕìńé /ɬɜˈɹɪɲɘ/ nm. talk
  • łèʂæ /ɬɜˈʂa/ nm. impact
  • łé /ɬɘ/ v. care
  • łécsiň /ɬɘˈtʃiŋ/ nm. agency
  • łéhí /ɬɘˈhɨ/ nm. claw
  • łéktröň /ɬɘkˈtʁʌŋ/ nm. drawer
  • łéliň /ɬɘˈliŋ/ nm. comfort
  • łélkjèň /ɬɘlˈkjɜŋ/ v. forget
  • łéň /ɬɘŋ/ nm. land, earth
  • łì /ɬɪ/ nm. state
  • łìcsìczì /ɬɪˈtʃɪdʒɪ/ adj. ready
  • łìhì /ɬɪˈhɪ/ v. study
  • łìhíň /ɬɪˈhɨŋ/ prep. according
  • łìktrö /ɬɪkˈtʁʌ/ nm. bar (pub)
  • łìð /ɬɪð/ v. roast
  • łìň /ɬɪŋ/ nm. cave, hole
  • łìŕe /ɬɪˈɹe/ nm. parcel
  • łìʂöð /ɬɪˈʂʌð/ nm. alcohol
  • łí /ɬɨ/ nm. head, leader
  • łícsíkí /ɬɨˈtʃɨkɨ/ nm. glasses
  • łíczìŝí /ɬɨˈdʒɪɕɨ/ nm. medicine, cure
  • łíhìþ /ɬɨˈhɪθ/ v. sleep; nm. sleep ; nm. dream
  • łíjöňgí /ɬɨˈjʌŋgɨ/ v. organise
  • łízíŕèn /ɬɨˈzɨɹɜn/ nm. wax
  • łíí /ɬɨˈɨ/ prep. onto
  • łíðè /ɬɨˈðɜ/ nm. fowl
  • łíþ /ɬɨθ/ nm. east
  • łíþè /ɬɨˈθɜ/ adv. off
  • łíþèìþ /ɬɨˈθɜɪθ/ nm. louse
  • łíšìþ /ɬɨˈʃɪθ/ nf. brush (for hair)
  • łíʂöþè /ɬɨˈʂʌθɜ/ nm. series
  • łö /ɬʌ/ nf. form
  • łöcz /ɬʌdʒ/ num. four
  • łökìļacz /ɬʌˈkɪɮɑdʒ/ nm. section
  • łöu /ɬʌˈɯ/ v. abuse
  • łöxi /ɬʌˈχi/ nm. theory
  • łöxí /ɬʌˈχɨ/ v. analyse
  • łöìþè /ɬʌˈɪθɜ/ v. take
  • łöðè /ɬʌˈðɜ/ nf. detail
  • łöʂöçtícz /ɬʌˈʂʌçtɨdʒ/ nm. corner
  • ńa /ɲɑ/ nm. motion
  • ńaö /ɲɑˈʌ/ v. respond
  • ńaļ /ɲɑɮ/ nm. thread
  • ńe /ɲe/ nm. boy
  • ńeň /ɲeŋ/ nm. couple
  • ńežé /ɲeˈʒɘ/ v. sail
  • ńi /ɲi/ nm. month
  • ńicsì /ɲiˈtʃɪ/ interj. no
  • ńiczeń /ɲiˈdʒeɲ/ nm. challenge
  • ńihín /ɲiˈhɨn/ nm. fear
  • ńijö /ɲiˈjʌ/ nm. hand
  • ńikín /ɲiˈkɨn/ det. little
  • ńilkè /ɲilˈkɜ/ adj. tall
  • ńilæ /ɲiˈla/ adv. less
  • ńin /ɲin/ nm. public
  • ńit /ɲit/ adv. yet
  • ńizí /ɲiˈzɨ/ v. jump; nm. jump
  • ńiè /ɲiˈɜ/ adj. wise
  • ńiń /ɲiɲ/ v. carry
  • ńiŝi /ɲiˈɕi/ v. debate
  • ńiše /ɲiˈʃe/ v. establish
  • ńišì /ɲiˈʃɪ/ v. say
  • ńu /ɲɯ/ prep. including
  • ńuntŕèň /ɲɯnˈtɹɜŋ/ nm. coffee
  • ńurí /ɲɯˈʁɨ/ v. let, allow
  • ńuè /ɲɯˈɜ/ adv. sometimes
  • ńuìň /ɲɯˈɪŋ/ prep. since
  • ńuńe /ɲɯˈɲe/ v. bake ; nf. oven
  • ńuńè /ɲɯˈɲɜ/ nf. neck
  • ńuň /ɲɯŋ/ nm. present (gift)
  • ńæ /ɲa/ adv. again
  • ńæcsì /ɲaˈtʃɪ/ nm. control
  • ńæczì /ɲaˈdʒɪ/ nm. curtain
  • ńæczìcz /ɲaˈdʒɪdʒ/ nm. shoe
  • ńæhìcz /ɲaˈhɪdʒ/ nm. unit
  • ńæklz /ɲaklz/ nm. wire
  • ńæla /ɲaˈlɑ/ v. remove
  • ńælæď /ɲaˈlaɖ/ v. worry
  • ńænö /ɲaˈnʌ/ v. interrupt
  • ńænöcz /ɲaˈnʌdʒ/ v. be (temporary state)
  • ńæzjì /ɲazˈjɪ/ nm. mint
  • ńæď /ɲaɖ/ v. learn
  • ńæļ /ɲaɮ/ nf. pig
  • ńæŕu /ɲaˈɹɯ/ nm. tomb
  • ńæŝicz /ɲaˈɕidʒ/ v. wash
  • ńæšì /ɲaˈʃɪ/ adj. sticky
  • ńè /ɲɜ/ conj. so
  • ńèhìň /ɲɜˈhɪŋ/ nm. evidence
  • ńèkíň /ɲɜˈkɨŋ/ nm. cow
  • ńèðö /ɲɜˈðʌ/ v. form
  • ńèň /ɲɜŋ/ adj. sad
  • ńèŕn /ɲɜɹn/ nm. minute
  • ńé /ɲɘ/ v. be (located)
  • ńélæ /ɲɘˈla/ nm. rain
  • ńéńuň /ɲɘˈɲɯŋ/ adv. either
  • ńéńé /ɲɘˈɲɘ/ nf. disease
  • ńéň /ɲɘŋ/ v. will
  • ńéŕe /ɲɘˈɹe/ adj. naked
  • ńéŝæŕn /ɲɘˈɕaɹn/ nm. cheese
  • ńéʂæ /ɲɘˈʂa/ nm. lock
  • ńì /ɲɪ/ v. hiss
  • ńìjöň /ɲɪˈjʌŋ/ adj. awful, terrible
  • ńìkì /ɲɪˈkɪ/ adj. federal
  • ńìðöň /ɲɪˈðʌŋ/ v. frown; nm. frown
  • ńìň /ɲɪŋ/ v. use
  • ńìŝiň /ɲɪˈɕiŋ/ nm. nostril
  • ńìše /ɲɪˈʃe/ nm. cost
  • ńí /ɲɨ/ neg. not ; interj. no
  • ńín /ɲɨn/ nf. factor
  • ńízí /ɲɨˈzɨ/ prep. despite
  • ńíŕe /ɲɨˈɹe/ v. state
  • ńö /ɲʌ/ v. start, begin
  • ńöcsi /ɲʌˈtʃi/ adj. delicious
  • ńöcz /ɲʌdʒ/ v. buy
  • ńökke /ɲʌkˈke/ nm. building
  • ńölz /ɲʌlz/ v. follow
  • ńölö /ɲʌˈlʌ/ adj. top
  • ńörí /ɲʌˈʁɨ/ nm. oven
  • ńötkì /ɲʌtˈkɪ/ v. stand
  • ńöé /ɲʌˈɘ/ nm. breast
  • ńöŕucz /ɲʌˈɹɯdʒ/ adv. else
  • ńöŕì /ɲʌˈɹɪ/ adj. fine
  • ńöšejš /ɲʌˈʃejʃ/ nm. waist
  • ńöžé /ɲʌˈʒɘ/ nf. committee
  • ňe /ŋe/ nm. bank
  • ňer /ŋeʁ/ adv. least
  • ňeè /ŋeˈɜ/ nm. palm (of hand)
  • ňeŕé /ŋeˈɹɘ/ adv. probably
  • ňi /ŋi/ det. each
  • ňihíz /ŋiˈhɨz/ nm. size
  • ňilkjè /ŋilˈkjɜ/ nm. war
  • ňiz /ŋiz/ num. first
  • ňiðè /ŋiˈðɜ/ v. breathe; nm. breath
  • ňišuz /ŋiˈʃɯz/ v. cook (heat food), cook (prepare food)
  • ňu /ŋɯ/ nm. student
  • ňuhì /ŋɯˈhɪ/ nm. pipe
  • ňuhìx /ŋɯˈhɪχ/ pron. everything
  • ňui /ŋɯˈi/ adj. long
  • ňujö /ŋɯˈjʌ/ adj. steep
  • ňur /ŋɯʁ/ v. eat
  • ňuti /ŋɯˈti/ nm. place
  • ňux /ŋɯχ/ nm. armour
  • ňuí /ŋɯˈɨ/ adj. physical
  • ňuð /ŋɯð/ adv. much
  • ňuļa /ŋɯˈɮɑ/ nm. figure
  • ňuŕè /ŋɯˈɹɜ/ adj. ugly
  • ňuŝið /ŋɯˈɕið/ nf. tin
  • ňuʂö /ŋɯˈʂʌ/ v. hint; nf. hint
  • ňuʂör /ŋɯˈʂʌʁ/ adj. only
  • ňæ /ŋa/ nm. group
  • ňæti /ŋaˈti/ nm. air
  • ňætkìç /ŋatˈkɪç/ adj. wet
  • ňæç /ŋaç/ nm. sin
  • ňæďæ /ŋaˈɖa/ nm. beast
  • ňæšì /ŋaˈʃɪ/ nm. line
  • ňè /ŋɜ/ v. appear
  • ňèlkèç /ŋɜlˈkɜç/ nm. stuff
  • ňèxa /ŋɜˈχɑ/ adj. weak
  • ňèç /ŋɜç/ nm. recipe
  • ňé /ŋɘ/ nm. dust
  • ňékìç /ŋɘˈkɪç/ v. trick; nm. trick
  • ňékíð /ŋɘˈkɨð/ nm. shade, shadow
  • ňélið /ŋɘˈlið/ nm. knee
  • ňér /ŋɘʁ/ adj. other
  • ňézí /ŋɘˈzɨ/ v. make
  • ňéç /ŋɘç/ nm. moon
  • ňéí /ŋɘˈɨ/ v. execute
  • ňì /ŋɪ/ v. perform
  • ňìczìʂ /ŋɪˈdʒɪʂ/ v. kidnap
  • ňìluçtí /ŋɪˈlɯçtɨ/ nm. stable
  • ňìnjež /ŋɪnˈjeʒ/ v. would
  • ňìçíz /ŋɪˈçɨz/ nm. graveyard
  • ňìðæ /ŋɪˈða/ nm. winery
  • ňìłèńèň /ŋɪˈɬɜɲɜŋ/ nm. chemist
  • ňìńuntŕèň /ŋɪˈɲɯntɹɜŋ/ nf. cafe
  • ňìňgí /ŋɪŋˈgɨ/ nf. cloth
  • ňìŕè /ŋɪˈɹɜ/ nm. plate
  • ňìŕíczej /ŋɪˈɹɨdʒej/ nm. armoury
  • ňìž /ŋɪʒ/ v. decide
  • ňìžèž /ŋɪˈʒɜʒ/ nm. rule
  • ňìḉiʂö /ŋɪˈʝiʂʌ/ nm. grocer
  • ňí /ŋɨ/ adj. low
  • ňíli /ŋɨˈli/ v. smell (emit odour)
  • ňírí /ŋɨˈʁɨ/ v. ring
  • ňíz /ŋɨz/ nm. guy
  • ňíńè /ŋɨˈɲɜ/ nm. chin
  • ňö /ŋʌ/ nm. side
  • ňöczéç /ŋʌˈdʒɘç/ nm. powder
  • ňölæ /ŋʌˈla/ v. claim
  • ňörtjöç /ŋʌʁˈtjʌç/ nm. quality
  • ňöç /ŋʌç/ adj. blue
  • ňöì /ŋʌˈɪ/ nm. deal
  • ňöí /ŋʌˈɨ/ v. step; nm. step
  • ňöðöç /ŋʌˈðʌç/ adj. local
  • ňöďæ /ŋʌˈɖa/ nm. price
  • ňöŕè /ŋʌˈɹɜ/ adv. here
  • ňöšì /ŋʌˈʃɪ/ v. rent
  • ňöʂöç /ŋʌˈʂʌç/ det. these
  • ŕajèng /ɹɑˈjɜng/ adv. better
  • ŕaríng /ɹɑˈʁɨng/ nm. eyelash
  • ŕe /ɹe/ nm. glue
  • ŕel /ɹel/ adj. great
  • ŕežè /ɹeˈʒɜ/ nm. nature
  • ŕi /ɹi/ adj. old
  • ŕicsì /ɹiˈtʃɪ/ nf. dragon
  • ŕih /ɹih/ v. develop
  • ŕij /ɹij/ nm. fruit
  • ŕijjí /ɹijˈjɨ/ nm. power
  • ŕikt /ɹikt/ nm. film
  • ŕikíxíh /ɹiˈkɨχɨh/ nm. steel
  • ŕilartjö /ɹiˈlɑʁtjʌ/ nm. period
  • ŕilkè /ɹilˈkɜ/ adj. vague
  • ŕinö /ɹiˈnʌ/ nm. species
  • ŕixihì /ɹiˈχihɪ/ nm. tax
  • ŕizíšì /ɹiˈzɨʃɪ/ nm. front
  • ŕiì /ɹiˈɪ/ nf. plan
  • ŕiìŕe /ɹiˈɪɹe/ prep. along
  • ŕiðèŕ /ɹiˈðɜɹ/ nm. engine
  • ŕiňn /ɹiŋn/ pron. someone
  • ŕiŕ /ɹiɹ/ nm. belt
  • ŕiŕèj /ɹiˈɹɜj/ nm. fact
  • ŕiŝí /ɹiˈɕɨ/ v. attack; nm. attack
  • ŕižezíkt /ɹiˈʒezɨkt/ adv. why
  • ŕu /ɹɯ/ adv. only
  • ŕuj /ɹɯj/ nm. dish
  • ŕunæj /ɹɯˈnaj/ v. discuss
  • ŕuéńènö /ɹɯˈɘɲɜnʌ/ nm. kitten
  • ŕuļæ /ɹɯˈɮa/ nm. saddle
  • ŕuŕè /ɹɯˈɹɜ/ v. combine
  • ŕuŕènöj /ɹɯˈɹɜnʌj/ v. call
  • ŕæ /ɹa/ v. reduce
  • ŕæcsil /ɹaˈtʃil/ prep. such
  • ŕæcsì /ɹaˈtʃɪ/ nm. paradox
  • ŕæh /ɹah/ v. consider
  • ŕæjèczì /ɹaˈjɜdʒɪ/ v. drop
  • ŕæl /ɹal/ v. happen
  • ŕæng /ɹang/ prep. beyond
  • ŕærtjö /ɹaʁˈtjʌ/ adj. particular
  • ŕætr /ɹatʁ/ nm. needle
  • ŕæxaæ /ɹaˈχɑa/ nm. expert
  • ŕæè /ɹaˈɜ/ nm. list
  • ŕæètr /ɹaˈɜtʁ/ prep. upon
  • ŕæì /ɹaˈɪ/ v. seem
  • ŕæńèŕu /ɹaˈɲɜɹɯ/ nm. mass
  • ŕæńéžè /ɹaˈɲɘʒɜ/ nf. activity
  • ŕæňgí /ɹaŋˈgɨ/ v. sew
  • ŕè /ɹɜ/ v. measure
  • ŕèl /ɹɜl/ adv. when
  • ŕèçèþè /ɹɜˈçɜθɜ/ nm. puppy
  • ŕé /ɹɘ/ nm. job
  • ŕéhíl /ɹɘˈhɨl/ v. argue
  • ŕél /ɹɘl/ nm. ice
  • ŕéxartjöl /ɹɘˈχɑʁtjʌl/ adj. able
  • ŕéèhì /ɹɘˈɜhɪ/ nm. crime
  • ŕéé /ɹɘˈɘ/ nm. plague
  • ŕéļæšìl /ɹɘˈɮaʃɪl/ nm. adult
  • ŕéšì /ɹɘˈʃɪ/ nm. shelf
  • ŕì /ɹɪ/ adv. also
  • ŕìcsíì /ɹɪˈtʃɨɪ/ v. suggest
  • ŕìcsíšìňk /ɹɪˈtʃɨʃɪŋk/ v. pay
  • ŕìczé /ɹɪˈdʒɘ/ nm. forehead
  • ŕìlæ /ɹɪˈla/ v. elect
  • ŕìðèczìkl /ɹɪˈðɜdʒɪkl/ nm. show
  • ŕìňk /ɹɪŋk/ nm. psychology
  • ŕìŝaj /ɹɪˈɕɑj/ nm. style
  • ŕìŝæ /ɹɪˈɕa/ adj. large
  • ŕìŝöj /ɹɪˈɕʌj/ nm. boot
  • ŕìžé /ɹɪˈʒɘ/ nm. stomach, belly (stomach area)
  • ŕí /ɹɨ/ nm. others
  • ŕíczej /ɹɨˈdʒej/ nm. weapon
  • ŕíj /ɹɨj/ nm. stick (of tree)
  • ŕíkl /ɹɨkl/ nm. peace
  • ŕíkì /ɹɨˈkɪ/ v. row
  • ŕíkíhì /ɹɨˈkɨhɪ/ nm. couch, sofa
  • ŕíí /ɹɨˈɨ/ nm. print
  • ŕíþèkl /ɹɨˈθɜkl/ adv. about
  • ŕíʂèďæ /ɹɨˈʂɜɖa/ nm. skirt
  • ŕö /ɹʌ/ nm. son
  • ŕöl /ɹʌl/ v. throw
  • ŕölæcsìh /ɹʌˈlatʃɪh/ v. play
  • ŕönèl /ɹʌˈnɜl/ v. cure
  • ŕörí /ɹʌˈʁɨ/ nf. canvas
  • ŕöæh /ɹʌˈah/ nm. bark; v. bark
  • ŕöè /ɹʌˈɜ/ nm. metal
  • ŕöì /ɹʌˈɪ/ adj. pretty
  • ŕöŕeńel /ɹʌˈɹeɲel/ v. kick; nm. kick
  • ŕöŕèh /ɹʌˈɹɜh/ nm. year
  • ŕöŕì /ɹʌˈɹɪ/ num. second
  • ŕöŝi /ɹʌˈɕi/ v. desire
  • ŕöšì /ɹʌˈʃɪ/ v. miss (long for)
  • ŕöʂæšì /ɹʌˈʂaʃɪ/ nf. question; v. question
  • ŕöʂö /ɹʌˈʂʌ/ nm. belly (stomach area)
  • ŝacz /ɕɑdʒ/ nm. journey
  • ŝe /ɕe/ v. shoot
  • ŝehí /ɕeˈhɨ/ nm. kid
  • ŝeli /ɕeˈli/ adj. gentle
  • ŝeðèð /ɕeˈðɜð/ prep. near
  • ŝeļæ /ɕeˈɮa/ v. compare
  • ŝeŝí /ɕeˈɕɨ/ nf. wheel
  • ŝi /ɕi/ conj. because
  • ŝitkì /ɕitˈkɪ/ v. accept
  • ŝiè /ɕiˈɜ/ nm. transport
  • ŝiþ /ɕiθ/ v. hit
  • ŝišìcz /ɕiˈʃɪdʒ/ v. lose
  • ŝiže /ɕiˈʒe/ nm. mistake, error
  • ŝu /ɕɯ/ nm. part
  • ŝucsìð /ɕɯˈtʃɪð/ adj. sour
  • ŝullì /ɕɯlˈlɪ/ adv. down
  • ŝullìð /ɕɯlˈlɪð/ nf. thunder
  • ŝunæ /ɕɯˈna/ nm. energy
  • ŝunöð /ɕɯˈnʌð/ nf. radius
  • ŝuð /ɕɯð/ v. become
  • ŝuö /ɕɯˈʌ/ nm. sense
  • ŝuþèð /ɕɯˈθɜð/ prep. because
  • ŝuďæð /ɕɯˈɖað/ v. push
  • ŝuńè /ɕɯˈɲɜ/ nm. call
  • ŝuŕeð /ɕɯˈɹeð/ v. tell
  • ŝušu /ɕɯˈʃɯ/ nm. thigh
  • ŝælkè /ɕalˈkɜ/ nf. house
  • ŝæxi /ɕaˈχi/ v. remember
  • ŝì /ɕɪ/ v. close
  • ŝìʂæð /ɕɪˈʂað/ nm. bench
  • ŝí /ɕɨ/ v. hold
  • ŝíìþ /ɕɨˈɪθ/ v. focus
  • ša /ʃɑ/ v. leave
  • šang /ʃɑng/ nm. costume
  • ši /ʃi/ prep. during
  • šicsí /ʃiˈtʃɨ/ nm. planet
  • šihí /ʃiˈhɨ/ nm. shoulder
  • šikíňn /ʃiˈkɨŋn/ v. work
  • šilkè /ʃilˈkɜ/ nf. ant
  • šilæ /ʃiˈla/ nm. blood
  • šilækt /ʃiˈlakt/ v. float
  • šinje /ʃinˈje/ v. sit
  • šixi /ʃiˈχi/ v. turn
  • šiíkt /ʃiˈɨkt/ v. pass
  • šiðèkt /ʃiˈðɜkt/ v. read
  • šiŕukt /ʃiˈɹɯkt/ adj. cute
  • šišìkt /ʃiˈʃɪkt/ nm. climate
  • šiženg /ʃiˈʒeng/ prep. well
  • šjecsi /ʃjeˈtʃi/ nm. elbow
  • šjecsí /ʃjeˈtʃɨ/ nf. vagina
  • šjenèňkjèršjö /ʃjeˈnɜŋkjɜʁʃjʌ/ v. finish
  • šjurí /ʃjɯˈʁɨ/ nm. queen
  • šjuŕz /ʃjɯɹz/ nm. career
  • šjužènèrtjö /ʃjɯˈʒɜnɜʁtjʌ/ nm. brothel
  • šjécsinz /ʃjɘˈtʃinz/ adj. public
  • šjénz /ʃjɘnz/ adv. however
  • šu /ʃɯ/ prep. than
  • šucsíŕz /ʃɯˈtʃɨɹz/ v. squeeze
  • šuczì /ʃɯˈdʒɪ/ nm. shit; v. shit
  • šunö /ʃɯˈnʌ/ nm. spring
  • šuŕe /ʃɯˈɹe/ v. cover
  • šzè /ʃzɜ/ nm. knot
  • šzècsí /ʃzɜˈtʃɨ/ nf. vocabulary
  • šzèczìþècsí /ʃzɜˈdʒɪθɜtʃɨ/ nm. property
  • šzèl /ʃzɜl/ v. steal
  • šzé /ʃzɘ/ conj. when
  • šzéczel /ʃzɘˈdʒel/ nm. magazine
  • šzée /ʃzɘˈe/ nm. rag
  • šzéńe /ʃzɘˈɲe/ nm. expression
  • šzéňgíl /ʃzɘŋˈgɨl/ v. regret
  • šæ /ʃa/ v. fund; nm. fund
  • šæhí /ʃaˈhɨ/ num. nine
  • šæhíl /ʃaˈhɨl/ v. meet
  • šæti /ʃaˈti/ nm. earthquake
  • šætil /ʃaˈtil/ nm. tongue, language
  • šætr /ʃatʁ/ nm. lot
  • šè /ʃɜ/ conj. and
  • šèhìl /ʃɜˈhɪl/ interj. goodbye
  • šèl /ʃɜl/ det. those
  • šé /ʃɘ/ nm. top, mountain
  • šéti /ʃɘˈti/ nm. soldier
  • šéì /ʃɘˈɪ/ pron. everybody
  • šéí /ʃɘˈɨ/ nm. shark
  • šéŝæl /ʃɘˈɕal/ nm. season
  • šì /ʃɪ/ v. seek
  • šìlækl /ʃɪˈlakl/ nm. table
  • šìti /ʃɪˈti/ nm. program
  • šìðö /ʃɪˈðʌ/ nm. chest
  • šìńèkl /ʃɪˈɲɜkl/ nm. article
  • šìŕé /ʃɪˈɹɘ/ nm. flame
  • šìšì /ʃɪˈʃɪ/ v. shake
  • ší /ʃɨ/ nm. life
  • šígì /ʃɨˈgɪ/ v. might
  • šíkl /ʃɨkl/ nm. whore
  • šíè /ʃɨˈɜ/ nm. rail
  • šíńè /ʃɨˈɲɜ/ v. edit
  • šö /ʃʌ/ v. serve
  • šöcsí /ʃʌˈtʃɨ/ v. change
  • šöl /ʃʌl/ adv. thus
  • šöňgíl /ʃʌŋˈgɨl/ v. set
  • šöŕè /ʃʌˈɹɜ/ v. swim
  • šöŕìl /ʃʌˈɹɪl/ v. expect
  • šöšì /ʃʌˈʃɪ/ adv. already
  • šöžè /ʃʌˈʒɜ/ v. divide
  • šöžé /ʃʌˈʒɘ/ nm. poison
  • ža /ʒɑ/ nm. teacher
  • žaí /ʒɑˈɨ/ nm. shirt
  • že /ʒe/ adv. best
  • žekínz /ʒeˈkɨnz/ nm. rank (position)
  • želæ /ʒeˈla/ adj. frequent
  • ženz /ʒenz/ nm. dress
  • žezí /ʒeˈzɨ/ nm. city
  • žeň /ʒeŋ/ pron. other
  • žeŝi /ʒeˈɕi/ nm. basket
  • ži /ʒi/ nm. flour
  • žicsa /ʒiˈtʃɑ/ adj. painful
  • žicsuìl /ʒiˈtʃɯɪl/ adj. skilled
  • žicsìhìj /ʒiˈtʃɪhɪj/ adj. fashionable
  • žiczušì /ʒiˈdʒɯʃɪ/ adj. messy
  • žiczénz /ʒiˈdʒɘnz/ adj. troublesome
  • žihi /ʒiˈhi/ adj. personal
  • žihulix /ʒiˈhɯliχ/ adj. rich, flavoursome
  • žiij /ʒiˈij/ adj. legal
  • žije /ʒiˈje/ adj. lucky
  • žijìcsi /ʒiˈjɪtʃi/ adj. religious
  • žiktrö /ʒikˈtʁʌ/ v. drink
  • žikì /ʒiˈkɪ/ v. ride
  • žikìð /ʒiˈkɪð/ adj. industrial
  • žili /ʒiˈli/ prep. per
  • žilæt /ʒiˈlat/ nm. wind
  • žilö /ʒiˈlʌ/ adj. homely
  • žinjižè /ʒinˈjiʒɜ/ adj. dirty
  • žit /ʒit/ adj. close
  • žiuj /ʒiˈɯj/ adj. risky, dangerous
  • žixi /ʒiˈχi/ nm. threat
  • žizéŕè /ʒiˈzɘɹɜ/ adj. greedy
  • žiçajèz /ʒiˈçɑjɜz/ adj. distant
  • žiçjeíl /ʒiçˈjeɨl/ adj. sexy
  • žiçjél /ʒiçˈjɘl/ adj. dangerous
  • žiçjéríl /ʒiçˈjɘʁɨl/ adj. ironic
  • žièh /ʒiˈɜh/ adj. divine
  • žiéršjöŕn /ʒiˈɘʁʃjʌɹn/ adj. rich, wealthy
  • žiðéň /ʒiˈðɘŋ/ adj. funny
  • žiðöńe /ʒiˈðʌɲe/ adj. oral
  • žiþikí /ʒiˈθikɨ/ adj. idiotic
  • žiłíczìŝí /ʒiˈɬɨdʒɪɕɨ/ adj. medical
  • žińèhìň /ʒiˈɲɜhɪŋ/ adj. evident, obvious
  • žińìše /ʒiˈɲɪʃe/ adj. expensive
  • žiŕežè /ʒiˈɹeʒɜ/ adj. natural
  • žiŕijjí /ʒiˈɹijjɨ/ adj. powerful
  • žiŕéèhì /ʒiˈɹɘɜhɪ/ adj. criminal
  • žiŝæ /ʒiˈɕa/ adj. general
  • žišilæ /ʒiˈʃila/ adj. bloody
  • žižezí /ʒiˈʒezɨ/ adj. urban
  • žiǵæcsi /ʒiˈɢatʃi/ adj. golden
  • žiǵé /ʒiˈɢɘ/ adj. friendly
  • žiǵöé /ʒiˈɢʌɘ/ adj. successful
  • žiʂicz /ʒiˈʂidʒ/ adj. healthy
  • žiʂišìþ /ʒiˈʂiʃɪθ/ adj. technological
  • žiʂè /ʒiˈʂɜ/ nm. toy
  • žiḉuj /ʒiˈʝɯj/ adj. economic
  • žu /ʒɯ/ v. give
  • žuczì /ʒɯˈdʒɪ/ v. cough; nm. cough
  • žuhí /ʒɯˈhɨ/ nm. toe
  • žujöň /ʒɯˈjʌŋ/ v. send
  • žuðè /ʒɯˈðɜ/ nm. rake
  • žuðöň /ʒɯˈðʌŋ/ v. fix, mend
  • žuńe /ʒɯˈɲe/ v. support; nm. support
  • žuň /ʒɯŋ/ adv. more
  • žušì /ʒɯˈʃɪ/ nm. excuse
  • žuʂöň /ʒɯˈʂʌŋ/ adv. especially
  • žæ /ʒa/ nm. thing
  • žæklz /ʒaklz/ v. rise
  • žækí /ʒaˈkɨ/ v. love; nm. love
  • žælæ /ʒaˈla/ nm. wing
  • žænö /ʒaˈnʌ/ prep. without
  • žæď /ʒaɖ/ nm. approach
  • žæŕèklz /ʒaˈɹɜklz/ nf. bit
  • žæŝí /ʒaˈɕɨ/ nm. valley
  • žè /ʒɜ/ adv. ever
  • žèjň /ʒɜjŋ/ nm. hat
  • žèŕn /ʒɜɹn/ nm. ditch
  • žèŝæ /ʒɜˈɕa/ nm. standard
  • žèžé /ʒɜˈʒɘ/ nm. bed
  • žé /ʒɘ/ nm. body
  • žéhì /ʒɘˈhɪ/ nm. garden
  • žéjè /ʒɘˈjɜ/ nm. street
  • žénö /ʒɘˈnʌ/ adj. whole
  • žéti /ʒɘˈti/ nm. fork
  • žézí /ʒɘˈzɨ/ nf. use
  • žéň /ʒɘŋ/ num. three
  • žéŕn /ʒɘɹn/ v. cook (prepare food)
  • žéšì /ʒɘˈʃɪ/ v. plan
  • žéʂè /ʒɘˈʂɜ/ nm. report
  • žì /ʒɪ/ v. behave (act)
  • žìcsi /ʒɪˈtʃi/ v. affect
  • žìcsì /ʒɪˈtʃɪ/ nm. word
  • žìtkìň /ʒɪtˈkɪŋ/ adv. instead
  • žìň /ʒɪŋ/ v. know
  • žìʂöň /ʒɪˈʂʌŋ/ adj. necessary
  • žíkí /ʒɨˈkɨ/ nm. prize
  • žíšu /ʒɨˈʃɯ/ nm. eye, eyeball
  • žö /ʒʌ/ adv. as
  • žöjèjš /ʒʌˈjɜjʃ/ nm. one
  • žökì /ʒʌˈkɪ/ nm. ticket
  • žöla /ʒʌˈlɑ/ v. stab
  • žölz /ʒʌlz/ v. need
  • žönö /ʒʌˈnʌ/ nm. pin
  • žöńelz /ʒʌˈɲelz/ v. pray
  • žöʂölz /ʒʌˈʂʌlz/ nm. ass
  • ǵe /ɢe/ v. agree
  • ǵecsí /ɢeˈtʃɨ/ adv. long
  • ǵel /ɢel/ nm. boss
  • ǵeè /ɢeˈɜ/ adj. full
  • ǵi /ɢi/ prep. over
  • ǵicsíkt /ɢiˈtʃɨkt/ v. act
  • ǵii /ɢiˈi/ nm. bee
  • ǵij /ɢij/ nm. charge
  • ǵijè /ɢiˈjɜ/ v. fly
  • ǵijöj /ɢiˈjʌj/ nm. excrement ; v. defecate
  • ǵijńìh /ɢijˈɲɪh/ nm. hallway
  • ǵikt /ɢikt/ adj. dead
  • ǵikì /ɢiˈkɪ/ nm. issue
  • ǵintŕè /ɢinˈtɹɜ/ nm. food
  • ǵitgekt /ɢitˈgekt/ v. balance
  • ǵitiňn /ɢiˈtiŋn/ nm. skin
  • ǵixi /ɢiˈχi/ interj. welcome
  • ǵizí /ɢiˈzɨ/ nm. eyelid, eyelash
  • ǵiæňn /ɢiˈaŋn/ adj. vulgar
  • ǵiè /ɢiˈɜ/ adj. last (final)
  • ǵií /ɢiˈɨ/ nm. swamp
  • ǵiþè /ɢiˈθɜ/ nm. culture
  • ǵińej /ɢiˈɲej/ v. spell
  • ǵiňn /ɢiŋn/ nm. bone
  • ǵiŕ /ɢiɹ/ nm. magic
  • ǵiŝa /ɢiˈɕɑ/ nf. arm
  • ǵiže /ɢiˈʒe/ nm. carriage
  • ǵižè /ɢiˈʒɜ/ nm. music
  • ǵiʂö /ɢiˈʂʌ/ nm. voice
  • ǵu /ɢɯ/ v. should
  • ǵuczé /ɢɯˈdʒɘ/ nm. design
  • ǵuj /ɢɯj/ v. check
  • ǵuli /ɢɯˈli/ v. register
  • ǵunö /ɢɯˈnʌ/ nm. spear
  • ǵunš /ɢɯnʃ/ nm. trap; v. trap
  • ǵuðè /ɢɯˈðɜ/ nm. underwear
  • ǵuŕz /ɢɯɹz/ nm. horn
  • ǵuʂè /ɢɯˈʂɜ/ adj. quick
  • ǵæ /ɢa/ nm. past
  • ǵæcsi /ɢaˈtʃi/ nm. gold
  • ǵæczìng /ɢaˈdʒɪng/ nm. research
  • ǵægì /ɢaˈgɪ/ prep. under
  • ǵæh /ɢah/ adv. quite
  • ǵæhíh /ɢaˈhɨh/ nm. beard
  • ǵæjö /ɢaˈjʌ/ nm. shield
  • ǵækíng /ɢaˈkɨng/ adj. homosexual
  • ǵænæ /ɢaˈna/ prep. of
  • ǵætr /ɢatʁ/ adj. best
  • ǵæè /ɢaˈɜ/ nm. sword
  • ǵæńèh /ɢaˈɲɜh/ nm. floor, ground ; adv. around
  • ǵæšì /ɢaˈʃɪ/ v. erase
  • ǵæʂè /ɢaˈʂɜ/ det. another
  • ǵè /ɢɜ/ nm. family
  • ǵèjèl /ɢɜˈjɜl/ nm. network
  • ǵènal /ɢɜˈnɑl/ nm. office
  • ǵèʂö /ɢɜˈʂʌ/ v. whistle
  • ǵèʂöl /ɢɜˈʂʌl/ adj. ancient
  • ǵé /ɢɘ/ nm. friend
  • ǵécsí /ɢɘˈtʃɨ/ adj. aroused (sexually)
  • ǵégì /ɢɘˈgɪ/ nm. train
  • ǵéhì /ɢɘˈhɪ/ nf. play (stage play)
  • ǵéjèl /ɢɘˈjɜl/ adj. stable
  • ǵékì /ɢɘˈkɪ/ v. save, rescue
  • ǵél /ɢɘl/ nm. bottom (lowest part)
  • ǵétgŕè /ɢɘtˈgɹɜ/ v. write
  • ǵéžé /ɢɘˈʒɘ/ v. pick
  • ǵì /ɢɪ/ v. look
  • ǵìgì /ɢɪˈgɪ/ nm. rib
  • ǵìj /ɢɪj/ det. many
  • ǵìjjí /ɢɪjˈjɨ/ nm. spirit
  • ǵìkl /ɢɪkl/ v. calculate
  • ǵìí /ɢɪˈɨ/ nm. tree
  • ǵìńu /ɢɪˈɲɯ/ nm. sand
  • ǵìńè /ɢɪˈɲɜ/ v. return, go back
  • ǵìŕe /ɢɪˈɹe/ nf. moss
  • ǵìŕéňk /ɢɪˈɹɘŋk/ nm. butter
  • ǵìžè /ɢɪˈʒɜ/ prep. rather
  • ǵí /ɢɨ/ adv. in
  • ǵíj /ɢɨj/ nm. day
  • ǵíkí /ɢɨˈkɨ/ nm. chain
  • ǵíli /ɢɨˈli/ nm. upper class
  • ǵíńe /ɢɨˈɲe/ v. discover
  • ǵíŝö /ɢɨˈɕʌ/ nm. owner
  • ǵíšì /ɢɨˈʃɪ/ adj. significant
  • ǵížé /ɢɨˈʒɘ/ nm. pot
  • ǵö /ɢʌ/ adj. nice
  • ǵöl /ɢʌl/ adj. little
  • ǵöé /ɢʌˈɘ/ nm. success
  • ǵöðö /ɢʌˈðʌ/ nm. result
  • ǵöňhé /ɢʌŋˈhɘ/ v. improve
  • ʂa /ʂɑ/ nf. brush
  • ʂi /ʂi/ adj. right (correct)
  • ʂicz /ʂidʒ/ nm. health
  • ʂiczucz /ʂiˈdʒɯdʒ/ nm. stem
  • ʂihì /ʂiˈhɪ/ adj. early
  • ʂiktrö /ʂikˈtʁʌ/ v. maintain
  • ʂinæþ /ʂiˈnaθ/ nm. candy
  • ʂiìcz /ʂiˈɪdʒ/ adv. now
  • ʂiþ /ʂiθ/ v. hate
  • ʂińe /ʂiˈɲe/ adj. buxom
  • ʂińecz /ʂiˈɲedʒ/ v. grow
  • ʂiŕu /ʂiˈɹɯ/ adj. regular
  • ʂiŕécz /ʂiˈɹɘdʒ/ nm. hook
  • ʂiŝicz /ʂiˈɕidʒ/ v. surprise
  • ʂišìþ /ʂiˈʃɪθ/ nm. technology
  • ʂižècz /ʂiˈʒɜdʒ/ nm. rifle
  • ʂiʂö /ʂiˈʂʌ/ nm. crawl
  • ʂæ /ʂa/ adj. special
  • ʂæcz /ʂadʒ/ conj. after
  • ʂæhì /ʂaˈhɪ/ nm. shape
  • ʂækí /ʂaˈkɨ/ num. hundred
  • ʂænacz /ʂaˈnɑdʒ/ pron. anyone
  • ʂæzícz /ʂaˈzɨdʒ/ nf. look (appearance)
  • ʂæö /ʂaˈʌ/ v. ask
  • ʂæŕècz /ʂaˈɹɜdʒ/ v. mean
  • ʂæšu /ʂaˈʃɯ/ nm. footprint
  • ʂæʂæcz /ʂaˈʂadʒ/ nm. brain
  • ʂæʂè /ʂaˈʂɜ/ nm. flower
  • ʂè /ʂɜ/ det. most
  • ʂènö /ʂɜˈnʌ/ nm. goat
  • ʂèzí /ʂɜˈzɨ/ nm. milk
  • ʂèďæ /ʂɜˈɖa/ nm. rank (military)
  • ʂèň /ʂɜŋ/ nm. case
  • ʂèŕé /ʂɜˈɹɘ/ v. hunt; nm. hunt
  • ʂèʂöň /ʂɜˈʂʌŋ/ adj. fertile
  • ʂé /ʂɘ/ adj. safe
  • ʂéň /ʂɘŋ/ nm. king
  • ʂí /ʂɨ/ art. no
  • ʂínæ /ʂɨˈna/ nm. court
  • ʂííþ /ʂɨˈɨθ/ nm. bow (weapon)
  • ʂíþ /ʂɨθ/ v. put
  • ʂö /ʂʌ/ nf. desk
  • ʂöcsí /ʂʌˈtʃɨ/ nm. slope
  • ʂöcz /ʂʌdʒ/ interj. yes
  • ʂöczì /ʂʌˈdʒɪ/ nm. restaurant
  • ʂöhí /ʂʌˈhɨ/ v. lead
  • ʂökì /ʂʌˈkɪ/ pron. somebody
  • ʂöè /ʂʌˈɜ/ nf. throat
  • ʂöʂæ /ʂʌˈʂa/ nm. horizon
  • ʐu /ʐɯ/ prep. to
  • ʐuršjö /ʐɯʁˈʃjʌ/ adj. quiet
  • ʐì /ʐɪ/ adv. far
  • ʐìkke /ʐɪkˈke/ prep. inside
  • ʐìkíð /ʐɪˈkɨð/ v. identify
  • ʐìì /ʐɪˈɪ/ nm. orgasm
  • ʐìð /ʐɪð/ v. listen
  • ḉa /ʝɑ/ nf. light
  • ḉah /ʝɑh/ adj. specific
  • ḉe /ʝe/ pron. nothing
  • ḉecsìr /ʝeˈtʃɪʁ/ nm. plain
  • ḉel /ʝel/ nm. plant
  • ḉer /ʝeʁ/ nf. balcony
  • ḉi /ʝi/ adv. away
  • ḉih /ʝih/ nf. soup
  • ḉihì /ʝiˈhɪ/ v. polish
  • ḉitiŕ /ʝiˈtiɹ/ nm. lower class
  • ḉiæŕ /ʝiˈaɹ/ nf. verse
  • ḉiŕ /ʝiɹ/ nm. stage
  • ḉiŝæj /ʝiˈɕaj/ v. plough
  • ḉižè /ʝiˈʒɜ/ nm. stitch; v. stitch
  • ḉiʂö /ʝiˈʂʌ/ nf. vegetable
  • ḉu /ʝɯ/ conj. where
  • ḉuczé /ʝɯˈdʒɘ/ nm. compliment; v. compliment
  • ḉuhìl /ʝɯˈhɪl/ v. bite
  • ḉuj /ʝɯj/ nm. economy
  • ḉul /ʝɯl/ v. swallow
  • ḉuèj /ʝɯˈɜj/ nm. fan
  • ḉuŝa /ʝɯˈɕɑ/ nm. trousers, pants
  • ḉuŝæ /ʝɯˈɕa/ nm. pubic hair
  • ḉæ /ʝa/ nm. time
  • ḉæh /ʝah/ nm. mother
  • ḉælæ /ʝaˈla/ nf. collar
  • ḉæti /ʝaˈti/ nm. summer
  • ḉè /ʝɜ/ adj. big
  • ḉèh /ʝɜh/ v. laugh; nm. laugh
  • ḉèjö /ʝɜˈjʌ/ nm. beak
  • ḉé /ʝɘ/ prep. in
  • ḉéh /ʝɘh/ nm. hospital
  • ḉéìh /ʝɘˈɪh/ v. enjoy
  • ḉéńur /ʝɘˈɲɯʁ/ num. zero
  • ḉéže /ʝɘˈʒe/ adv. indeed
  • ḉì /ʝɪ/ nm. evening
  • ḉìcsìj /ʝɪˈtʃɪj/ nm. thorn
  • ḉìcsí /ʝɪˈtʃɨ/ nm. row
  • ḉìršjöj /ʝɪʁˈʃjʌj/ nm. ray
  • ḉìtjìj /ʝɪˈtjɪj/ v. draw
  • ḉìŕìj /ʝɪˈɹɪj/ nm. spell (of magic)
  • ḉìšì /ʝɪˈʃɪ/ nm. uncle
  • ḉí /ʝɨ/ nf. fin (of fish)
  • ḉíj /ʝɨj/ adv. around
  • ḉíkíj /ʝɨˈkɨj/ nm. umbrella
  • ḉíè /ʝɨˈɜ/ nm. silk
  • ḉíðö /ʝɨˈðʌ/ nm. guide
  • ḉö /ʝʌ/ adv. often
  • ḉöczì /ʝʌˈdʒɪ/ v. must
  • ḉöh /ʝʌh/ adj. certain
  • ḉözí /ʝʌˈzɨ/ nm. example
  • ḉöíh /ʝʌˈɨh/ adv. so
  • ḉöðö /ʝʌˈðʌ/ nm. tire
  • ḉöńe /ʝʌˈɲe/ v. blink; nm. blink